Bläddra

Nästa vårdsystem : under professionell självkontroll

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Nästa vårdsystem : under professionell självkontroll

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Vad skulle det innebära att verkligen utforma vårdsystemet ur ett patientperspektiv? Denna frågeställning är utgångspunkten för boken där författaren konstruerar ett scenario om ”nästa vårdsystem” och en ny modell för verksamhetsutveckling samt ett antal praktiska verktyg som kan föra oss dit. Den nya verksamhetsmodellen baseras både på praktiska erfarenheter och teoretiska reflektioner. De förra bygger på flera års studier av vad som faktiskt fungerar – och inte fungerat – i många landsting/regioner. Författaren granskar kritiskt och utmanar bland annat beställar-/utförarmodeller och marknadsreformer, vårdvalsmodeller och närsjukvårdsidéer, vårdkedjor och processarbete. Boken redovisar också erfarenheter av verksamhetsmodellen i Region Skåne under de senaste åren. Bokens många praktiska illustrationer är dessutom inordnade i en organisationsteoretisk referensram. Här utvecklas praktiska handlingsteorier kring nya ledarroller och fora för professionella dialoger; teorier kring teamdesign och teambyggande; nya ekonomistyr- och belöningssystem och andra sociala innovationer. Bokens nyckeltes är att de bästa traditionerna inom medicinsk forskning och management behöver integreras. Den snabba medicinska specialiseringen måste matchas av nya sätt att organisera patientprocesser som både leder till bättre patientresultat och lägre kostnader, genom att involvera vårdprofessionerna hela vägen. Boken vänder sig sålunda både till verksamma på alla nivåer inom kommunal-, primär- och sjukhusvård och till studerande och lärare/forskare vid olika typer av vård- och managementutbildning.