Bläddra

Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Befolkningen ökar snabbt i Sveriges tillväxtregioner och behovet av bostäder är stort. Det finns många brister i infrastrukturen. Om detta pågår en intensiv diskussion och det finns många förslag på vad som behöver göras. Här tas ett helhetsperspektiv på det svenska systemet för planering och genomförande av bostads- och infrastrukturbyggande. Olika aktörers roller analyseras.

Hur påverkas planeringsprocessen av medborgarna? Vad innebär rätten att överklaga besluten? Vilken betydelse för byggandet har de kommunala markanvisningarna och plan- och bygglagen? Hur fungerar processen med att utse riksintressen? Hur ska samspelet mellan kommun, region och stat se ut? Hur ska hållbart samhällsbyggande komma in i planeringen och beslutsfattandet?

Författarna presenterar elva förslag för en effektivare planprocess för bostäder och infrastruktur.

Göran Cars, Thomas Kalbro och Hans Lind är professorer vid Kungliga Tekniska högskolan.