Bläddra

Praktisk marknadsföringsetik : näringslivets marknadsetiska egenåtgärder

Kategorier: Juridik
Köp här

Praktisk marknadsföringsetik : näringslivets marknadsetiska egenåtgärder

Kategorier: Juridik
Köp här
I denna bok om praktisk marknadsföringsetik diskuteras förhållandet mellan etik och juridik rent generellt men också i ett branschperspektiv. Stötande, upprörande eller otäck reklam är typiska etiska frågor medan exempelvis uppmaningar att bryta mot lagar och andra regler i marknadsföringen mycket väl kan bedömas strida mot den rättsliga normen god marknadsföringssed i marknadsföringslagen. Internationella Handelskammarens Grundregler för reklam har en stark påverkan när det gäller innehållet i den etiska normen god affärssed, som i huvudsak bildar grunden för god marknadsföringssed. Här sker en spännande interaktion mellan juridiken och etiken. Könsdiskriminerande reklam är ett annat exempel på en typ av marknadsföring som inte är rättsligt reglerad utan enbart en etisk bedömningsfråga. I boken refereras flera avgöranden av näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam. När är muta och bestickning olagligt respektive oetiskt? Institutet Mot Mutor och deras etiska rekommendationer refereras men också Systembolagets egna etiska regler för de anställdas uppträdande gentemot leverantörer. Livsmedelsbranschens bedömningsnämnd för kost- och hälsainformation och läkemedelsbranschens etiska bedömningsnämnd NBL tas också upp. Slutligen återges hur ett internationellt verksamt storföretag agerar när det gäller marknadsföringsetiken.