Bläddra

Säker bekämpning, Faktabok

Köp här

Säker bekämpning, Faktabok

Köp här
Säker bekämpning ger grundläggande kunskaper i användningen av kemiska bekämpningsmedel. Ingående beskrivs hur man ska använda preparaten för att nå avsedd effekt och samtidigt minimera del hälsorisker som är förknippade med hanteringen. Boken tar också upp vilka risker som finns för livsmedlen och den yttre miljön, och vilken personlig skyddsutrustning sprutföraren bör ha för att undvika skador. De tekniska avsnitten behandlar bl a lantbrukssprutans viktigaste delar, olika typer av sprutor samt det praktiska sprutningsarbetet vid ogräs- och skadegörarbekämpningen.

Boken är i första hand avsedd att användas vid den obligatoriska behörighetsutbildningen för att få använda bekämpningsmedel klass 1 L och 2 L. Boken kan även studeras av andra intresserade av såväl växtskydd som jordbrukets miljöfrågor. Den är även lämplig som handbok för myndigheter med tillsynsansvar och för alla som sysslar med rådgivning och information inom området.

Utgiven i samarbete med Statens jordbruksverk


Författare: Monica Borg Ohlsson, Maria Dalin Cronholm, Magnus Franzén, Göran Gustafsson, Hans Hagenvall, Olle Hammar, Karin Jahr, Kerstin Larsson, Eskil Nilsson, Ingemar Nilsson

Huvudredaktör: Olle Hammar