Bläddra

Skadestånd och Europakonventionen. SOU 2010:87

Köp här

Skadestånd och Europakonventionen. SOU 2010:87

Köp här
Rättspraxis om skadestånd blir lag

Föreslår att enskilda ges rätt till skadestånd vid överträdelser av mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen som begås av stat och kommun. Rätten ska regleras genom nya bestämmelser i skadeståndslagen. Lagförslaget motsvarar i stort de senaste årens utveckling i svensk rättspraxis. Rätten till skadestånd har tidigare fastställts av Högsta domstolen, i de fall då enskilda drabbats av utdragna processer i domstol