Bläddra

Skatt på kapital

Köp här

Skatt på kapital

Köp här

Den klassiska handboken för beskattning av aktier, optioner, terminer och andra delägarrätter, fordringsrätter och andelar i handelsbolag liksom beskattning av bostadsrätter, villor och andra fastigheter. Bland nyheterna återfinns de nya 3:-12-reglerna, de nya reglerna för beskattning av onoterade andelar, ändringar i andelsbytesreglerna och andra nyheter föranledda av den nya aktiebolagslagen, EG-rättens inverkan på lagreglerna, ändringar i kupongskattelagen samt en mängd nya rättsfall på området.