Bläddra

Statens bredbandsinfrastruktur som resurs. SOU 2016:1 : Betänkande från Utredningen om effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur

Kategorier: Elektronik och kommunikationsteknik Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kommunikationsteknik / telekommunikation Regional planering och områdesplanering Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Statens bredbandsinfrastruktur som resurs. SOU 2016:1 : Betänkande från Utredningen om effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur

Kategorier: Elektronik och kommunikationsteknik Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Kommunikationsteknik / telekommunikation Regional planering och områdesplanering Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Utredningen föreslår att Regeringen tar ett helhetsgrepp och att se infrastrukturen som en resurs.
  • De aktörer som äger infrastrukturen behöver få tydliga politiska signaler om att de också har ett ansvar för att de politiska målsättningarna på området nås.
  • Aktörer ska samverka och samråda med PTS och MSB i frågor som rör fibernät och se till att näten är robusta och byggs effektivt
  • Vid utbyte av optofiber i banvallen ska Trafikverket se över om de behöver lägga extra fibernät eller kanalisation för att regeringens bredbandsmål om att 90 procent av landets hushåll och företag ska kunna ansluta sig till bredband om minst 100 Mbit/s senast 2020 nås.
  • Att när Trafikverket och Svenska kraftnät ser över möjligheten att bygga ihop sina fibernät i syfte att skapa redundans ska de också undersöka om de kan förlägga den sammanbindande fibern så att den passerar områden som saknar möjlighet att ansluta till snabbt bredband.
  • De statliga aktiebolagen Vattenfall AB och Teracom AB bör uppmanas att aktivt bidra till effektiviseringen av den gemensamma resursen och till uppfyllandet av regeringens bredbandsmål.

Särskild utredare: Åsa Torstensson.Köp utredningen för att ta del av den kompletta analysen och förslagen!