Bläddra

Terror online : cyberhot och informationskrigsföring

Köp här

Terror online : cyberhot och informationskrigsföring

Köp här
Cyberhot och informationskrigföringUtvecklingen mot det moderna informationssamhället med datorer, Internet och trådlöskommunikation ökar sårbarheten för informationskrigföring såsom cyberattacker. I en vidbemärkelse är information och informations- och kommunikationssystemen några av deviktigaste strategiska resurserna för ett land vilket medför att de också måste skyddasmed olika medel och metoder.Författarna diskuterar grundprinciperna för informationskrigföring med ursprung i denkinesiske militärstrategen Sun Tzus teorier daterade från 500-talet f.Kr. till dagens Internetbaseradeoperationer. Därefter påvisas olika slag av antagonistiska hotbilder somcyberterrorism, hackersaktiviteter och kriminalitet på nätet. Vilka medel och metodersom antagonisterna förfogar över, hur de organiserar sig samt vilka mål som kan varaintressanta att attackera beskrivs. Avslutningsvis redovisas hur myndigheter, företag ochenskilda personer ska kunna skapa strategier för att skydda och säkra vitala informationssystemoch information.Boken vänder sig till en intresserad allmänhet såväl som till företag, universitet ochhögskolor. Innehållet kan användas i utbildning inom informationsteknik och informationssäkerhet,i statskunskap respektive säkerhetspolitik. Den ger praktiska råd för hurgenomföra informationssäkerhetsarbete.