Bläddra

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård

Kategorier: Forskning och informationshantering Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård

Kategorier: Forskning och informationshantering Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här
I boken beskrivs tolv aktuella kvalitativa analysmetoder och deras tillämpning i konkreta forskningsprojekt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Tyngdpunkten ligger på hantverket, hur man gör kvalitativa studier i praktiken – från idé till färdigt resultat. Kapitlen inleds med en beskrivning av det aktuella metodologiska perspektivet och analysmetodens kännetecken. Därefter presenteras författarens egen studie enligt forskningsprocessen. Här ingår studiens syfte, motivering till val av aktuellt forskningsperspektiv samt metod, tillvägagångssätt vid urval och datainsamling, bearbetning samt analys av data, resultat, diskussion om studiens tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet. Olika typer av refereringsteknik används. Författarna är representanter från flera av de professioner som möts i det dagliga vårdarbetet. Boken vänder sig till universitets- och högskolestuderande inom hälso- och vårdrelaterade utbildningar samt till yrkesverksamma som planerar att utföra utvecklings- och forskningsprojekt. Bokens tillämpade karaktär gör den användbar också inom andra områden.