Bläddra

Tvångsinlösen

Kategorier: Juridik
Köp här

Tvångsinlösen

Kategorier: Juridik
Köp här
Aktiebolagslagen innehåller bestämmelser som i korthet kan sägas ge en aktieägare med mer än 90 procent av aktierna i ett bolag rätt och skyldighet att köpa resterande aktier. Institutet, som allmänt kallas tvångsinlösen, har funnits i svensk rätt sedan 1944 års aktiebolagslag infördes.

Den här boken behandlar tvångsinlösen såväl från ett rent juridiskt perspektiv som från ett ekonomiskt och i viss mån komparativt perspektiv. Arbetet har två syften, nämligen att genomföra en funktionell analys av tvångsinlöseninstitutet samt att ge en god bild av gällande rätt på området.

Boken är indelad i tre avdelningar. Första avdelningen innehåller en ekonomisk analys av bolagsrätten i allmänhet och tvångsinlösen i synnerhet. Fokus är riktad mot de rättsliga lösningarnas samhällsekonomiska roll. Avdelningen innehåller vidare en komparativ del. Syftet med avdelningen är att ge perspektiv på läsningen av andra avdelningen som behandlar gällande svensk rätt samt att tjäna som underlag för den utvärdering som görs i tredje avdelningen. Genomgången av gällande rätt är omfattande. Ett kapitel ägnas det grundlagsfästa egendomsskyddet, vilket är centralt i arbetet. Vidare behandlas villkoren för lösenställning, reglerna om talan i inlösentvister samt principerna för att fastställa lösenbeloppet.

Tredje avdelningen sammanfattar lärdomarna från första avdelningen och från genomgången av egendomsskyddet och applicerar dem på gällande rätt. Grundläggande kritik mot lösningarna i gällande rätt förs fram. Avdelningen innehåller även förslag till förändringar av institutets utformning.