Bläddra

Upphandling, valfrihet, styrprinciper – i socialtjänsten

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Upphandling, valfrihet, styrprinciper – i socialtjänsten

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Under de senaste åren har den offentliga sektorn förändrats, från att vara välfärdsproducent till att i högre grad administrera och kontrollera välfärdstjänster som erbjuds av olika privata aktörer. Detta gäller även socialtjänsten. Ny lagstiftning har lett till förändringar i organiseringen av socialtjänstens arbete, men också till ett ökande utbud av utförare av välfärdstjänster. Frågan är hur detta ser ut i praktiken. På vilket sätt organiserar socialtjänsten för ett bredare producentutbud av välfärdstjänster? Skiljer sig välfärdstjänster och insatser åt mellan olika målgrupper? Och hur ser det ut på lokal nivå inom socialtjänsten?

I denna bok närmar sig författarna dessa frågor och redogör för en rad lokala exempel. Det visar sig att socialtjänsten är ett fragmentiserat fält där tillhandahållandet av välfärdstjänster är beroende av lokala förutsättningar, politisk ideologi och ekonomiska incitament, något som påverkar alla som arbetar inom den.

Boken vänder sig främst till socionomstudenter och studerande på motsvarande högskoleutbildningar.

Maria Bennich är universitetslektor i socialt arbete, Hälsohögskolan i Jönköping. Lars Zanderin är filosofie licentiat i statsvetenskap, filosofie doktor i rättssociologi och universitetslektor i politologi (emeritus). Emma Lindström är socionom och arbetar som adjunkt på Hälsohögskolan i Jönköping. Maria Wolmesjö är filosofie doktor i socialt arbete och universitetslektor vid Avdelningen för socialt arbete, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.