Bläddra

Upplåtelser för ledningar i praktiken

Köp här

Upplåtelser för ledningar i praktiken

Köp här
I denna handbok behandlas reglerna för de olika former av tvångs- och avtalsupplåtelser som gäller för ledningar och master:
- ledningsrätt,
- fastighetsbildningsservitut,
- gemensamhetsanläggning,
- avtalslösningar genom avtalsservitut, allmän nyttjanderätt (nyttjanderätt enligt 7 kap JB), anläggningsarrende, lägenhetsarrende, lokalhyra eller hyra av lös egendom.

Ledningar med tillhörande anläggningar samt master är i de flesta fall av allmännyttig karaktär och det ger möjlighet till tvångsupplåtelse genom myndighets- och/eller domstolsbeslut enligt bl.a. ledningsrättslagen. I vissa fall kan avtalslösningar vara ett alternativ.

Upplåtelser för ledningar i praktiken behandlar ett stort antal frågor som fastighetsägare och ledningsägare ställs inför i praktiken. I boken beskrivs under vilka förutsättningar tvångsupplåtelse får beslutas. Vidare vilka för och nackdelar som finns med de olika upplåtelseformerna för att i en situation kunna välja den upplåtelseform som passar bäst. För varje upplåtelseform lämnas besked om vad man bör tänka på när upplåtelsen utformas, hur ersättningen ska beräknas eller hur avgiften ska bestämmas, vilka rättigheter och skyldigheter som härutöver finns för parterna och eventuella regler för besittningsskydd för avtalsupplåtelser samt hur upplåtelsen står sig i olika situationer.

Upplåtelser för ledningar i praktiken ingår som en specialbok för just ledningar och master i en serie böcker utgivna av Norstedts Juridik som behandlar samtliga nyttjanderätter till fast egendom. Böckerna i denna serie med Nils Larsson och Stieg Synnergren som författare är Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken (fjärde uppl. 2011), Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken (tredje uppl. 2011), Bostadshyresavtal i praktiken (tredje uppl. 2010, Christina Wahlström är medförfattare ) och Jaktarrende (andra uppl. 2008). Larsson och Synnergren medverkar även i förlagets samlingsverk Jordabalken (2007)med kommentarer till 7, 12 och 14 kap. jordabalken. Förlaget utger också i samarbete med Nils Larsson Norstedts Fastighet Avtal, Norstedts Dokument – en programvara för att steg för steg skapa nyttjanderättsavtal och andra handlingar med automatiskt rätt formulering.