Bläddra

Välfärdstjänster : tillstånd, tillsyn och uppföljning

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Välfärdstjänster : tillstånd, tillsyn och uppföljning

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Det är viktigt, både för medborgarna och för samhällsekonomin, att offentligt finansierade välfärdstjänster håller hög kvalitet. Därför finns lagstiftning och föreskrifter för hur produktionen av dessa tjänster ska kontrolleras. Tillståndsgivning, tillsyn och uppföljning är verktyg som bidrar till kvalitetssäkringen. Regelverken för olika typer av tjänster har utvecklats stegvis, parallellt och delvis i skilda riktningar. Den här rapporten presenterar en unik kartläggning av regelverk och praxis för ett antal centrala välfärdstjänster i Sverige: sjukvård: primärvård, somatisk och psykiatrisk specialistvård, tandvård samt hemsjukvård äldreomsorg: hemtjänst och särskilt boende stöd och service till personer med funktionsnedsättning: särskild service för vuxna respektive barn samt personlig assistens hem för vård och boende för barn och ungdomar skola: förskola, grundskola och gymnasium. I rapporten redogörs för motiveringar och resonemang som förts i utredningar och av lagstiftare under arbetet med att stifta de lagar som gäller. Är den rådande regleringen ändamålsenlig? Hur och varför skiljer sig reglerna mellan olika tjänster och privata respektive offentliga utförare? Syftet med rapporten är att underlätta analyser av de regleringar som omgärdar välfärdstjänsterna och göra det möjligt att jämföra vad som gäller för olika tjänster och typer av utförare. Förhoppningen är att detta i sin tur kan bidra till en konstruktiv diskussion om hur regelverken kan utvecklas vidare. Författare är Eva Hagbjer, doktorand i företagsekonomi vid institutionen för redovisning och finansiering, Handelshögskolan i Stockholm.