Bläddra

Vallmomodellen – Balanserad läs- och skrivinlärning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Vallmomodellen – Balanserad läs- och skrivinlärning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Inger Fridolfsson är fil.mag. i specialpedagogik med många års erfarenhet av arbete med elevers läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. Hon har varit lärarutbildare och deltagit i forskningsprojekt om läs- och skrivutveckling vid Linköpings universitet. Vallmomodellen Balanserad läs- och skrivinlärning Vallmomodellen presenterar en balanserad syn på den tidiga läs- och skrivinlärningen där såväl den tekniska sidan som den språk­liga förståelsen har sina givna platser. Detta illustreras med hjälp av vallmoblommans kronblad, ett kronblad för varje huvudområde: avkodning, inkodning, förståelse samt kreativt skrivande. Fröställningen i blommans mitt symboliserar den språkliga färdigheten som har direkt inverkan på samtliga fyra huvudområden. Författaren ger en tydlig vägledning i läs- och skrivinlärningens olika steg och de moment som elever ibland har bekymmer med. Syftet med Vallmomodellen är att ge läraren ett verkningsfullt redskap för att så tidigt som möjligt fånga upp de elever som riskerar att få läs- och skriv­svårigheter. Som hjälp i kartläggningen av elevernas erövrande synliggör modellen de olika trösklar som läs- och skrivinlärningen innehåller och för varje tröskelnivå ett antal grundmål som eleverna bör ha tillägnat sig innan de kan ta sig vidare. Författaren beskriver utförligt en handlingsplan med stödåtgärder att ta till då barn riskerar att komma på efter­kälken och ger även förslag på språkstimulerande övningar. Till boken finns kompletterande material som Lottospel, svars­protokoll och sammanställning av tester. Denna andra upplaga av boken har kompletterats med två arbetsböcker riktade till eleverna: Vallmomodellen Arbetsbok 1 och Vallmomodellen Arbetsbok 2. Dessa kan köpas i 5-pack. Vallmomodellen är utvecklad för att användas i grundskolans tidigare år och vänder sig främst till verksamma lärare i F–3, men även till lärarstudenter med samma inriktning samt till specialpedagoger och speciallärare. Andra upplagan