Bläddra

Värdet av läkemedel

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Värdet av läkemedel

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Ett snabbare och mer ordnat införande av nya läkemedel är viktigt både för en effektivare läkemedelsanvändning i sjukvården och för att skapa goda förutsättningar för klinisk läkemedelsforskning i Sverige. Nya läkemedel kan ge både hälsovinster för patienten och samhällsekonomiska vinster genom kortare vårdtider och lägre sjukfrånvaro. Men dagens system för prissättning och utvärdering av nya läkemedel har brister som hämmar en effektiv läkemedelsanvändning. I denna rapport från SNS forskningsprogram Värdet av nya läkemedel konstaterar professor Bengt Jönsson och fil.dr Katarina Steen Carlsson att det har blivit dyrare att utveckla nya läkemedel och svårare för nya läkemedel att komma till användning. Ett snabbare och mer ordnat införande av nya läkemedel är viktigt både för en effektivare läkemedelsanvändning i sjukvården och för att skapa goda förutsättningar för klinisk läkemedelsforskning i Sverige. Författarna för fram flera förslag för att skapa bättre förutsättningar för att utveckla, introducera och värdera nya läkemedel inom svensk sjukvård: - Avskaffa den statliga priskontrollen och tillämpa ersättningssystem som beaktar att ett läkemedel kan ha olika värde beroende på vilken sjukdom som behandlas. - Ge sjukvården ökade möjligheter till flexibla överenskommelser med läkemedelsföretagen. - Finansiera nya, innovativa läkemedel med en statlig budget och följ upp läkemedlets effekter med systematiska analyser. - Utveckla sjukvårdens engagemang i utvärdering av nya läkemedel för sammanställning av data i syfte att skapa underlag för framtida beslut om betalning och användning av nya läkemedel. - Samordna resurserna för värdering och införande av innovativa läkemedel på nationell nivå.