Bläddra

Vilken konfatyp är du?

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här

Vilken konfatyp är du?

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här
Vad betyder Svenska kyrkans ritualer i ett allt mer individualiserat samhälle? Dopet, konfirmationen, vigseln och begravningen kan på ytan förefalla vara desamma som tidigare, men vid närmare betraktelse kan man se hur ritualernas innehåll markant har ändrat karaktär. Inte minst i ett ökade engagemang i HBTQfrågor framgår kyrkans omsvängning från att ha varit kollektivistiskt präglad till att tydligt avspegla samtidens fokus på identitet och individualitet. Med hjälp av en fallstudie av Svenska kyrkan Västerås webbplats utreds i rapporten hur denna anpassning till det senmoderna, individualiserade samhället kommer till uttryck i hur kyrkan diskuterar sin verksamhet i sin externa kommunikation.