Bläddra

»X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, 4 av 4

Kategorier: Alternativa trossystem Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi Religion och tro
Köp här

»X« : en komplet indføring i Martinus Kosmologi, 4 av 4

Kategorier: Alternativa trossystem Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi Religion och tro
Köp här

Presæntation af BIND 4 følger efter den almene tekst om X-Verket neden.

Bogen indgår i "New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS" – formidlende en ny virkelighedsforståelse ud fra den intuitive erkendelse i Martinus Kosmologi, med fokus på menneskets og videnskabens store spørgsmål vedrørende Livet, Bevidstheden og Virkeligheden. X-værkets fire bind á ca. 450 sider/bind udgør en helhed og rummer en systematisk og dybtgående præsentation af det kosmiske paradigme (bør derfor læses i rækkefølgen bind 1-4). Belyser hvorledes vi overlever døden og udvikles fra liv til liv - forklarer Livet, Døden, Bevidstheden, Evolutionen og Virkeligheden. Ontologien i det Kosmiska Verdensbillede trin for trin!

Præsenterer "X-Strukturen" og "X-RCT Processen" – Livets og Virkelighedens basale natur. Redegør for transformationsprocessen fra objektiv til subjektiv virkelighed inkl. ”the problem of qualia” og ”the mind-body problem”. – En dybtgående løsning af “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of perception) og “The Hard Problem of Reality” (the nature of objective reality).
The X-structure operates via the “Reality-Consciousness Transformation Process” – X-RCT Process: A Bidirectional Manifestation-Perception Process from Unmanifested Initial Reality into Manifested Objective Reality (manifestation) and the experience of it as Subjective Reality – Life-Experience/Consciousness (perception).

Bøgerne beskriver det bag alt eksisterende og nærværende immaterielle, samt de evige, fundamentale principper og strukturer, som udgør forudsætningen og grundlaget for det, vi kalder “Livet og Virkeligheden”, inklusive vår egen og altings eksistens. Vi møder “tomheden” og “stilheden” som altings ur-grund, de fem universelle bevægelsesarter (stambevægelse, rum, tid, forandring/ transformation og materie) og de uhørt subtile, kvalitative “grundenergier”, der bl.a. konstituerer fysikkens vakuumenergier. Alt er opbygget af disse kosmiske grundenergier, fra den mest massive, fysiske materie til det mest subtile, som eksisterer; inkl. vort bevidsthedsliv (tanker, følelser, erindringer etc.Kaster helt nyt lys over bevidstheden, evolutionen og hele tilværelsen. Livet påvises som evigt og former sig for alle levende væsener som en rytmisk bevidsthedsevolution i et uendeligt “spiralkredsløb”, (med seks forskellige eksistensplaner/dimensioner), der successivt leder udviklingen mod stadig højere tilværelsesformer.
X-værket er udarbejdet i samarbejde med Martinus personligt. Ved sin systematiserede udformning er det i øvrigt velegnet som grundlag for selvstudium og undervisningsvirksomhed.X-værket kompletteres bl.a. af følgende bøger: Ekistens og Udødelighet I-II, Projekt LIV, Kosmisk Kemi, I Begyndelsen var Tomheden.

BIND 4 forklarer polprincippet som endnu et af de kosmiske skabeprincipper. I samme forbindelse belyses menneskets seksuelle evolution fra “enpolethed” til “dobbeltpolethed” – den såkaldte polforvandling – der bl.a. indebærer en organisk baseret udvikling fra egoisme til altruisme. Begrebet seksualitet får et helt nyt indhold og en tilsvarende ny betydning, som hjælper os til på et langt dybere plan at forstå os selv, vor seksualitet og den udviklingsfase, vi netop gennemgår, (der bl.a. udmærker sig ved stræben mod udvidet kønsrollebevidsthed samt fuldendt ligeberettigelse på alle område). Belyser den så kaldete intellektuelle resp. emotionelle seksualisme och det seksuelle dobbeltkredsløb. Videre beskrives den homokratiske epokes indledning og udvikling, etik og moral i et kosmisk perspektiv, hvilket åbner for værdifuld vejledning i utallige af livets store spørgsmål. Det kosmiske Gudsbegreb forklares. Vi møder det guddommelige – en altomfattende Guddom, som vi alle er dele af. Og som det vigtigste: Til trods for, at livet i visse zoner er ensbetydende med lidelse og mørke, påviser X-værket, at grundtonen i det evige verdensalt ikke desto mindre fungerer som en harmonisk integration af intelligens, visdom og kærlighed… Se også særskilte præsentationer af bind 1, 2 og 3.


Per Bruus-Jensen/PBJ (1932) modtog fra 1957 og gennem godt og vel et decennium intensiv undervisning af den store danske intuitionsfilosof Martinus (1890-1981). Fik under dette forløb til opgave at systematisere og præcisere den intuitive viden, Martinus formidlede. PBJ har efterfølgende brugt sit liv på at løse denne opgave og har samtidig ud fra en bred tværvidenskabelig orientering bestræbt sig på at bygge broer mellem Martinus Kosmologi og Naturvidenskaben – repræsenterer "the meeting between Science and Spirituality". Det foreliggende resultat er bemærkelsesværdigt. PBJ præsenterer udfra Martinus Kosmologi et helt nyt virkelighedskoncept, der direkte leder til et kosmisk paradigmeskfite – et skifte fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheden råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet er levende og uendeligt, og hvor livet og evolutionen styres af en altomfattende bevidsthed. Endvidere fremstilles verdensaltet som noget evigt og uendeligt med dybest set immateriel status, helt i overensstemmelse med den indsigt, man nu inden for naturvidenskaberne begynder at nærme sig; ikke mindst via fremskridtene inden for partikelfysikken og astrofysikken. Livet og fænomenet oplevelse fremhæves som evige realiteter, hvorved udødelighed og reinkarnation på den ene side logisk træder i karakter som naturlige dele af den kosmiske virkelighed, samtidig med at det, vi kalder "døden", blot er udtryk for, at livet en tid fortsætter i en anden dimension. I henhold til det kosmiske virkelighedsbillede er vi alle udødelige dele af en uendelig livshelhed … Læs mere; se www,newcosmicparadigm.org