Bläddra

Geografi. Europa. Lärarbok

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här

Geografi. Europa. Lärarbok

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här

Vad är jordbävningar, vulkanutbrott och tsunamier? Med PULS Geografi 4-6 för Lgr11 får dina elever grundläggande geografiska kunskaper och lär sig hur jorden blivit till, ser ut och förändras. Hållbar utveckling går som en röd tråd genom alla PULS-böcker och lärarboken i geografi ger dig underlag för samtal om hur vi kan hushålla med jordens resurser.

PULS Geografi 4-6 är uppdelad i tre olika böcker: PULS Geografi Norden och PULS Geografi Europa. (Utkommer i december 2013.)

PULS Geografi 4-6 Sverige
Vad är speciellt med Sverige? Vad använder vi berggrunden till? PULS Geografi Sverige handlar om Sveriges natur vilka naturtyper vi har, vad vi gör av våra naturresurser och hur det är att bo i Sverige. Boken tar också upp hur vi människor använder och påverkar naturen, och varför det är viktigt att återanvända och återvinna. Dessutom får eleverna läsa om vår jord, hur den har förändrats under sin livstid och hur kartor kan användas för att beskriva världen. Sist i boken presenteras Sveriges landskap på var sitt uppslag.

PULS Geografi 4-6 Norden
Hur har inlandsisarna påverkat landskapet? Vilka naturresurser finns i de nordiska länderna? PULS Geografi Norden handlar om hur landskapet i Norden har skapats från istid fram till nutid och vilken betydelse det har haft för kulturlandskapet. Dessutom får eleverna läsa om vilka näringar som är viktiga i Norden och vilken betydelse det har för var människor bosätter sig och vilka arbetstillfällen som skapas. Varje land i Norden presenteras med återkommande rubriker för att eleverna lätt ska kunna göra jämförelser och hitta likheter och skillnader länderna emellan.

Tidigare utgåva:

Sverige
I PULS Geografi 46 Sverige beskrivs vårt land ur ett geografiskt perspektiv. Boken inleds med ett kapitel om kartor. Sedan följer ett kapitel som beskriver Sveriges olika geografiska områden och klimat. I kapitlen Jordbruket, Skogen, Hav, Sjö och älv och Berget beskrivs hur människor brukat och brukar naturresurserna .Sist i boken finns en uppslagsdel med Sveriges landskap.

Geografi Sverige för interaktiv skrivtavla
Varför bara titta på kartorna? när man kan laborera med och rita på dem medan man diskuterar. Vad betyder olika karttecken? Hur kan man se var en sjö ligger? Upptäck det här! Sverigekartan utgör stommen och ni bygger själva upp den i samma takt som ni vidgar kunskaperna. Med detta verktyg stärker du undervisningen genom att bilder sätts i fokus. Interaktiviteten i bilderna gör att du får igång pedagogiska diskussionerna med eleverna. Tillsammans får ni syn på samband, orsak och verkan i vår svenska geografi.

Europa
I PULS Geografi 46 Europa beskrivs vår egen världsdel; hur de olika områdena ser ut och hur samspelet mellan människor och natur fungerar, var naturtillgångarna finns, hur klimat och väder varierar och hur människor lever och arbetar. Europa är indelat i regioner för att det ska bli lättare att jämföra likheter och olikheter. Varje region avslutas med en berättande text och en översikt med fakta som areal, folkmängd, största stad osv.

Världen
I PULS Geografi 46 Världen beskriver kapitlet Vår jord hur jorden formats och formas och hur människor använder naturtillgångarna i de olika naturtyperna. Världsdelarna beskrivs först övergripande, sedan följer beskrivning av ett par representativa länder per världsdel.
Till denna utgåva av PULS Geografi 46 finns till varje grundbok även aktivitetskort samt kopieringsunderlag med kartor. Aktivitetskorten leder eleverna på uppdrag i Sverige, Europa och Världen. Kartorna är över Sveriges landskap, Europas regioner samt världsdelarna.