Bläddra

Utveckla språklig förmåga i förskoleklass : extra anpassningar, särskilt stöd och utmaningar

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Utveckla språklig förmåga i förskoleklass : extra anpassningar, särskilt stöd och utmaningar

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Materialet innehåller övningar på både grupp- och individnivå och används som särskilt stöd, extra anpassning eller utmaning. Övningarna utgår från elevens behov i svenska och svenska som andraspråk. Syftet är att stimulera elevens fortsatta språkutveckling. Övningarna är tänkta att genomföras inom ramen för den ordinarie undervisningen och är indelade efter de fyra aktiviteter och medföljande observationspunkter som finns i Hitta språket. I materialet finns också en mängd kopieringsunderlag i form av bildkort och arbetsblad samt matriser för de olika områdena.

Anna Quist och Karin Martinussen är båda lärare och har lång erfarenhet av att arbeta med elever på lågstadiet. I deras roller som förstelärare i svenska har de fokuserat på att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i klassrummet samt drivit kollegialt lärande inom språk-, läs- och skrivutveckling i Karlstad Kommuns skolor. Båda har utbildat sig vidare inom specialpedagogik. Karin är speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling och Anna är specialpedagog.

Här nedanför kan du kika på föreläsningen om boken som författarna höll i november 2022.