Bläddra
Sökresultat för Daniel Stattin... Rensa filter?

av: Daniel Stattin

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den svenska aktiemarknaden är en aktiv transaktionsmarknad och en stor del av juridiken på aktiemarknaden rör transaktioner, så kallade takeover-erbjudanden. I den här boken behandlas rättsreglerna om takeover-erbjudanden i europeisk unionsrätt och i svensk rätt. I bokens…
Köp här

Isbn: 9789139023050

Utgivningsår: 20210330

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Karin Eklund, Daniel Stattin

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten är rättsområden där det händer mycket. För att behärska rättsområdena krävs både kunskap om de regler och principer som gäller och den bakgrund, med olika intressenter och intressekonflikter, som reglerna och principerna skall hantera. Den här boken ger en grundläggande kunskap…
Köp här

Isbn: 9789177371076

Utgivningsår: 20210113

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Robert Sevenius, Torsten Örtengren, Anders Ackebo, Lars Afrell, Mattias Anjou, Johan Berg, Sandra Broneus, Ossian Ekdahl, Pontus Hamilton, Marcus Hjorth, Eva Hägg, Svante Johansson, Fredric Korling, Björn Kristiansson, Monica Lagercrantz, Nils Liliedahl, Gustav Liljekvist, Stefan Lindskog, Marianne Lundius, Annika Melin Jakobsson, Lars Milberg, Sara Mitelman, Daniel Stattin, Andreas Stigers, Joakim Strid, Ola Svanberg, Carl Svernlöv, Charlotte Söderlund, Björn Wendleby, Dennis Westermark

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Börsrätt är ett allmänt begrepp för regleringen av värdepappersmarknaden. I Sverige började börsrätten utvecklas i samband med EU-inträdet i mitten av 1990-talet. Under senare år har den genomgått en omfattande och snabb förändring. Utvecklingen betingas bland annat av de många EU-rättsliga direktiv och förordningar…
Köp här

Isbn: 9789144141787

Utgivningsår: 20210728

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Daniel Stattin

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Aktiebolag och andra associationer är en förutsättning för västerlandets ekonomiska utveckling. I aktiebolagsform kan resurser och kapital samlas. Aktiebolagen bidrar till välståndet genom den verksamhet som de utför. Trots aktiebolagets obestridliga vikt finns det en rad grundläggande frågor som inte är ordentligt…
Köp här

Isbn: 9789177371540

Utgivningsår: 20210802

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Claes Beyer, Urban Båvestam, Erik Sjöman, Daniel Stattin, Jan Andersson, Lars Pehrson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
En ständigt återkommande fråga för bolagsstyrelser, rådgivare och aktieägare är hur och på vilket sätt aktieägares i vissa fall olika uppfattningar om vad som är bäst för bolaget skall och kan hanteras. Minoritetsskyddet är ett väletablerat institut i svensk aktiebolagsrätt, men likväl finns det ett utrymme för och…
Köp här

Isbn: 9789176786956

Utgivningsår: 20080825

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law

Mediatyp: BC

av: Daniel Stattin

Under perioden 1999 till 2004 förvärvades i snitt tjugo aktiemarknadsbolag per år genom takeover-erbjudanden på den svenska marknaden. Det motsvarar sju procent av aktiemarknadsbolagen. Mycket tyder på att vi nu är på väg in i en ny internationell takeover-våg. De viktigaste svenska reglerna om takeovers återfinns…
Köp här

Isbn: 9789176102640

Utgivningsår: 20061231

Utgivare: Thomson Fakta

Mediatyp: BC

av: Daniel Stattin

Det finns ungefär 2000 kommun- och landstingsägda aktiebolag. Här går författaren systematiskt igenom de bolags- och kommunalrättsliga reglerna för ett kommunalt bolag, förutsättningarna för bildning, bolagsorganen, frågor om affärsrelationer och avtal, kapitalfrågor och utdelning, ansvar och offentlighet och…
Köp här

Isbn: 9789139012306

Utgivningsår: 20070207

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jenny Keisu, Daniel Stattin

I ett aktiebolag finns flera bolagsorgan, till exempel stämma, styrelse och verkställande direktör. Tillsammans utgör reglerna i aktiebolagslagen samt praxis och normer om aktiebolags organisation det svenska bolagsstyrningssystemet. Bolagsorganens funktioner skiljer sig i praktiken åt mellan vanliga aktiebolag och…
Köp här

Isbn: 9789139205333

Utgivningsår: 20090828

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Daniel Stattin, Carl Svernlöv

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Aktieägaravtal är vanligt förekommande i aktiebolag med få ägare. I dessa avtal söker aktieägarna obligationsrättsligt reglera frågor som har att göra med bl.a. ägande och ägarförändringar, styrning och aktieägarnas syfte med aktiebolaget. På grund av aktiebolagslagstiftningens delvis tvingande natur är det dock inte…
Köp här

Isbn: 9789139205814

Utgivningsår: 20131003

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Svante Johansson, Daniel Stattin, Urban Båvestam, Erik Nerep

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Företagsekonomi och management Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Ett bolags aktieägare utövar sitt inflytande på bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutsfattande organ. I bolag med spridd ägarkrets fungerar bolagsstämman dessutom ofta som aktieägarnas viktigaste källa till information om bolaget. Aktiebolagslagens reglering av bolagsstämma ger emellertid utrymme för en rad…
Köp här

Isbn: 9789172235649

Utgivningsår: 20140630

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Daniel Stattin, Sandra Broneus

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Korrekt information i rätt tid är ett nödvändigt villkor för att aktiemarknaden ska fungera. Om aktiemarknadens aktörer får tillförlitlig information i tid har de förutsättningar att prissätta olika värdepapper. Lika viktigt är att information inte…
Köp här

Isbn: 9789139022961

Utgivningsår: 20220228

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Daniel Stattin

Kategorier: Juridik
I den här boken behandlas rättsreglerna om takeover-erbjudanden i Sverige. Bland annat behandlas regleringens framväxt, bakgrund och internationella dimensioner. Vidare behandlas de materiella reglerna om förberedelser, due diligence, informationsgivning och lämnande av takeover-erbjudanden samt olika specialfrågor.
Köp här

Isbn: 9789176102930

Utgivningsår: 20091210

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av: Håkan Nial, Carl Hemström, Daniel Stattin

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok innehåller en systematisk redogörelse för reglerna om handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag och därtill ett kort avsnitt om tysta bolag. I bokens första huvudavdelning behandlas bland annat bolagsbegreppet samt gränsdragningen mellan bolag och bolaget mer eller mindre…
Köp här

Isbn: 9789139025436

Utgivningsår: 20220608

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Daniel Stattin, Sandra Broneus

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Offentliga uppköpserbjudanden, takeovers, riktade till aktieägarna i aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm eller Nordic Growth Market regleras i lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA). I denna bok kommenteras LUA.
Köp här

Isbn: 9789176102947

Utgivningsår: 20100315

Utgivare: Thomson Reuters

Mediatyp: BC

av: Karin Eklund, Daniel Stattin

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Kapitalmarknadsrätten innehåller regler om verksamheten på kapitalmarknaden, bland annat regler om olika slag av finansiella företag som banker, försäkringsbolag, fonder och marknadsplatser. Kapitalmarknadsrätten innehåller med få undantag inte materiella regler om den verksamhet som bedrivs (dessa återfinns oftast i…
Köp här

Isbn: 9789176788943

Utgivningsår: 20160122

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Karin Eklund, Daniel Stattin

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten är rättsområden där det händer mycket. För att behärska rättsområdena krävs både kunskap om de regler och principer som gäller och den bakgrund, med olika intressenter och intressekonflikter, som reglerna och principerna skall hantera. Den här boken ger en grundläggande kunskap…
Köp här

Isbn: 9789176789773

Utgivningsår: 20160829

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC