Bläddra
Sökresultat för GlobeEdit, GlobeEdit... Rensa filter?

av: Anci Sandell

Kategorier: Arbetsterapi Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Tonen klingar än så länge Du vill höra den bär den Din livstråd Avhandlingen är en monografi med en hermeneutisk kunskapssyn och en huvudsakligt kvalitativ, explorativt undersökande inriktning. Musikterapi definieras och kopplas till teorier om musiken i terapin, om intrapsykiska och interpersonella processer samt till…
Köp här

Isbn: 9783639730562

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: GlobeEdit

Mediatyp: BC

av: Lisen Flodin, Veronica Gustafsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Arbetet beskriver relevansen av en god anknytning vid inskolning i förskolan. Samverkan diskuteras och vi fokuserar på relationsskapande mellan familj och förskola. Texten redogör även för föräldrars möjlighet att påverka förskolans verksamhet. En definition av hur en inskolning kan gå till utifrån två skilda modeller…
Köp här

Isbn: 9783639770827

Utgivningsår: 20150722

Utgivare: GlobeEdit

Mediatyp: BC

av: Roy Mandas

Kategorier: Juridik
Syftet med boken är att klarlägga om de skydd som finns att tillgå för vittnen är tillräckliga i förhållande till hotbilden för dessa. I Sverige råder allmän vittnesplikt vilket innebär att det åligger envar en absolut skyldighet att vittna inför domstol. Problematiken som finns i vårt samhälle när det gäller att få…
Köp här

Isbn: 9783639730463

Utgivningsår: 20150411

Utgivare: GlobeEdit

Mediatyp: BC

av: Johannes Habib Zeiler

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Såväl utgångspunkter som förutsättningar för arbetet med teologisk utbildning inom luthersk kyrkotradition i Tanzania har förändrats avsevärt de senaste hundra åren. Missionsinsatserna under förra seklets början inom utbildningsområdet understödde kyrkornas territoriella expansion. Att bedriva undervisning betraktades…
Köp här

Isbn: 9783639737554

Utgivningsår: 20140905

Utgivare: GlobeEdit

Mediatyp: BC

av: Judit Simon

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Anna jobbar på en examinationsuppgift för en högskolekurs. Hon spelar in sin egen version av radioprogrammet “sommarpratarna”, med inslag av musik, dikter och egna reflektioner kring kursinnehållet. Det känns riktigt kämpigt, nästan överväldigande, men också oerhört spännande, tycker Anna. Hon går helt upp…
Köp här

Isbn: 9783639479942

Utgivningsår: 20141018

Utgivare: GlobeEdit

Mediatyp: BC

av: Madeleine Wiker

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Det blir allt mer viktigt att främja god hälsa när människan idag lever ett liv i ett samhälle fyllt med höga krav. Syftet med uppsatsen är att få insyn i hur verksamma lärare i idrott och hälsa arbetar med hälsoundervisning samt att ge en förståelse av vad hälsobegreppet kan stå för. Vad styrdokumenten uttrycker om…
Köp här

Isbn: 9783639637724

Utgivningsår: 20141118

Utgivare: GlobeEdit

Mediatyp: BC

av: Merita Murtezi

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Mitt i välfärden lever många gamla och sjuka människor med undernäring. Bra kost är förutsättning för lyckad rehabilitering och för att undvika följdsjukdomar av olika slag. Mat måste ses som en viktig del av den medicinska behandlingen av sjukdomen. Undernäring är ett tyst problem. I Europa pratar man om undernäring…
Köp här

Isbn: 9783639730081

Utgivningsår: 20150110

Utgivare: GlobeEdit

Mediatyp: BC

av: Josef Sarmamy, Sakvan Rashid

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid Pappersvaror
Detta projekt handlar om att byta motor på ett äldre flygplan. Idag möter sådana flygplan stora problem. Anledningen till detta är att de har blivit oekonomiska och icke miljövänliga på grund hög bränsleförbrukning och den ständiga prisökningen på bränsle. En annan faktor är tillgängligheten på bränslet (Avgas 100LL)…
Köp här

Isbn: 9783639635140

Utgivningsår: 20150815

Utgivare: GlobeEdit

Mediatyp: BC

av: Eveline Åström, Agneta Häggström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Författarna visar vikten av demokratisk konflikthantering mellan pedagoger och barn i förskolan. Syftet med studien är att utifrån en hermeneutisk och kritisk ansats synliggöra och problematisera hur pedagogers bemötande med barn i konfliktsituationer antingen möjliggör eller försvårar barns inflytande och därmed…
Köp här

Isbn: 9783639730401

Utgivningsår: 20150609

Utgivare: GlobeEdit

Mediatyp: BC

av: Mohammed Abudaher, Kamal Alomari

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Energieffektivisering är viktigt för dagens samhälle, då det önskas att använda energin på ett effektivt sätt som i sin tur kan ha positiv inverkan på miljön och samhället. Energieffektivisering leder till att utsläppen av växthusgaser minskar och konkurrenskraften ökar samt att kostnader minskar. Sverige har en årlig…
Köp här

Isbn: 9783639658217

Utgivningsår: 20150111

Utgivare: GlobeEdit

Mediatyp: BC

av: Anette Pooja Claesson

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
I sökandet efter ett scenspråk som återklingar i historiska discipliner, har jag undersökt möjligheten att vidga min scenkonst genom indisk klassisk Odissi, med olika former av berättande. Arbetet fokuseras främst på två projekt som inspirerats av de ursprungliga manus, William Shakespeares “Macbeth” och…
Köp här

Isbn: 9783639730579

Utgivningsår: 20150613

Utgivare: GlobeEdit

Mediatyp: BC

av: Adam Sabir

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Allt sedan reformationen har katoliker och Katolska kyrkan varit föremål för beundran, fruktan och antagonism i ett först protestantiskt och sedan allt mer sekulärt Sverige. Det som många glömmer är att en lagstadgad antikatolicism mellan 1599-1781 stipulerade exil och dödsstraff för svenska katoliker. I många fall kom…
Köp här

Isbn: 9783639668438

Utgivningsår: 20140904

Utgivare: GlobeEdit

Mediatyp: BC

av: Jenny Ahlbäck

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Boken är ett resultat av en studie genomförd i kommunal verksamhet. Organisationen består av tio förvaltningar med cirka 6000 anställda. Syftet var att undersöka hur arbetstagare känner av krav och kontroll i arbetet baserat på ledarskap, kommunikation och information. Karasek och Theorells krav-kontroll-stödmodell har…
Köp här

Isbn: 9783639730258

Utgivningsår: 20150307

Utgivare: GlobeEdit

Mediatyp: BC

av: Dennis Israelsson

Kategorier: Informationsteknik
Avhandling av examensarbetet som utfördes hos Lagom o Gott Ljud AB nu i bokform. Arbetet utfördes av undertecknad för att kunna tillgodoräkna sig en högskoleingenjörsexamen i nätverksteknik från Mälardalens högskola. Boken går igenom analyser, målbild med arbetet, teorier samt utförande. Det hela avslutas med en…
Köp här

Isbn: 9783639873238

Utgivningsår: 20150629

Utgivare: GlobeEdit

Mediatyp: BC

av: Elias Lousseief

Kategorier: Konst Musik
Alla lyssnar vi på musik på olika sätt och uppskattar dess aspekter på skilda vis men finns det något vi har gemensamt i ämnet? En grunduppfattning tycks vara att ett musikaliskt stycke, oavsett genre, bör sitta ihop och inge lyssnaren en känsla av helhet. Man skulle kunna uttrycka detta som att en röd tråd bör gå att…
Köp här

Isbn: 9783639730449

Utgivningsår: 20150801

Utgivare: GlobeEdit

Mediatyp: BC