Bläddra
Sökresultat för Riksantikvarieämbetet... Rensa filter?

av: Lasse Brunnström

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik Vattenbyggnad
I Sverige fins flera tusen vattenkraftverk. Över trehundra av dem har besökts av arkitektur- och designhistorikern Lasse Brunnström. Med sin bok kompletterar han den svenska arkitekturhistorien med ett tidigare gömt och glömt material. Isak Gustaf Clason, Ivar Tengbom, Axel R. Bergman och Osvald Almqvist är några av…
Köp här

Isbn: 9789172091931

Utgivningsår: 20010303

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BB

av: Eva Vikström

I denna förstudie ingår förslag till indelning av Sverige i industriregioner och i bebyggelsemässigt relevanta “industrimiljötyper”. Vidare görs en översikt över byggnadstyper och andra inslag i bruks- och industriorterna samt ett försök att tillämpa en enhetlig mall för beskrivning av inbördes olika…
Köp här

Isbn: 9789171929617

Utgivningsår: 19950606

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bevarande av miljön Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Livsstil, hobby och fritid Miljön Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Trädgård Trädgårdar
Odlade växter kan leva kvar i naturen långt efter att händerna som planterade och skötte dem är borta. Sådana kvarstående växter kan hjälpa oss att hitta platser där människor bott även när andra spår saknas. De kan också tillföra information som inte går att utläsa ur exempelvis huslämningar.
Köp här

Isbn: 9789172096868

Utgivningsår: 20140416

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Henrik Kjellberg, Uno Söderberg

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
Ingen byggnadstyp har en sådan förankring i folkmedvetandet som liggtimmerhuset. Det har kommit att i hög grad prägla vår äldre byggnadsvård. Här visas hur liggtimmerhus ska vårdas och repareras så att de bevaras som vittnesbörd om sitt byggnadsskick.
Köp här

Isbn: 9789172095939

Utgivningsår: 20120127

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Riksantikvarieämbetet Myndigheten

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
This report by the Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change (JPI CH) focusses on how the impact of cultural heritage research can enrich sustainable development. It aims to advance the ways that impact can be articulated in the design, implementation and assessment of research. It also…
Köp här

Isbn: 9789172098473

Utgivningsår: 20190905

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Clas Tollin

De äldre lantmäterikartornas användning i kulturmiljövården. De äldre lantmäterikartorna är ett ypperligt hjälpmedel för att rekonstruera, beskriva, förstå och värdera innehållet i dagens landskap. Med hjälp av dessa kan det svenska landskapet, som det såg ut på 1600-, 1700- och 1800-talen, tecknas mycket detaljrikt.…
Köp här

Isbn: 9789171928191

Utgivningsår: 20000406

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Åsa Norlander, Annmarie Christensson, Emma Wikstad, Jenny Sjöstedt

Gamla föremål av järn, ofta äldre hushållsredskap, maskiner, verktyg och vapen, berättar om tidigare generationers liv och arbete. Så länge föremålen brukas och vårdas hinner aldrig rostangreppen bli så allvarliga, men när det inte längre används riskerar det att bli offer för korrosionsangrepp och snabbt förstöras.…
Köp här

Isbn: 9789172094604

Utgivningsår: 20071008

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BZ

av: , Tommy Lennartsson

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Träd, vilda blommor och växter
Överallt där människor levt eller färdats har vi påverkat växtligheten, medvetet eller indirekt. Floran kan därför berätta mycket om människans historia, om vi lär oss att tolka artförekomster och vegetation. Växtlighet finns nästan överallt under den gröna årstiden och blir ofta ett slags grundläggande språk för den…
Köp här

Isbn: 9789172097674

Utgivningsår: 20170110

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Byggnadsvård, bevarande av byggnader och byggnadsmaterial Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Idag leder ordet gärdesgård tankarna till endera stenmurar eller gärdesgårdar av trä, huvudsakligen av gran. Men i det gamla bondesamhället fanns det betydligt fler sätt än så att hägna in eller ut boskapen. Typiskt för sydligaste Sverige var olika former av ris- och flätgärden, det vill säga hägnader som byggts upp av…
Köp här

Isbn: 9789172098282

Utgivningsår: 20180320

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172094321

Utgivningsår: 20070118

Utgivare: Riksantikvarieämbetet, Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Axel Unnerbäck

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Avsikten med skriften är att ge information om ett genomtänkt system för att bedöma, skydda, dokumentera och vårda byggnader och byggnadsmiljöer. Det vardagliga och det representativa ska värnas, lika väl som det exklusiva och unika.…
Köp här

Isbn: 9789172096080

Utgivningsår: 20120828

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Jan Ottander

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Det behövs generella metoder för kvalitetssäkring av uppdragsarkeologin, det gäller i synnerhet de stora arkeologiska undersökningar som är föremål för anbudsförfaranden. Detta FoU-projekt är en direkt fortsättning från en tidigare förstudie om kvalitetskriterier och kostnadseffektivitet i uppdragsarkeologin. Studien…
Köp här

Isbn: 9789172096042

Utgivningsår: 20120227

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Tore Artelius

Under de senaste fem åren har flera av Riksantikvarieämbetets arkeologer då och då varit sysselsatta med utgrävningar av boplatser som alla är delar i vår äldsta västsvenska historia. Utgrävningarna har genomförts som ett led i Vägverkets ombyggnad av riksväg 41 genom Veddige samhälle i södra delen av Viskadalen i…
Köp här

Isbn: 9789172095670

Utgivningsår: 20101206

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Människans nyttjande av markerna har skrivits in i träd och buskar som i en levande historiebok. Spår av lövtäkt, bete och andra aktiviteter kan läsas i trädens och buskarnas växtsätt så länge de lever – ja, ibland till och med längre än så. Detta faktablad handlar om hur man kan känna igen och tolka sådana spår, men…
Köp här

Isbn: 9789172096769

Utgivningsår: 20131104

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Anna Westin, Tomas Ljung, Tommy Lennartsson

Kategorier: Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Föreliggande skrift är framför allt en fältmanual till biologiskt kulturarv (och ett urval av andra biologiska kulturbärare), en checklista med bilder och beskrivningar. Det tar också upp några aspekter på själva metodiken för inventering, kartering och tolkning. Fältmanualen omfattar de vanligaste aspekterna av…
Köp här

Isbn: 9789172097216

Utgivningsår: 20151103

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Nils Blomkvist, Lars G. Strömberg, Kristian Berg, Carin Bergström

Hur ser en typisk svensk by ut? Den har många ansikten. Den här boken klargör de underliggande orsakerna till de bybildningar vi ser idag. Den berättar om slättens och skogens byar, om fiskebyar och marknadsplatser, om administrativa centra och köpcentra. Ingår i serien “Studier till kulturmiljöprogram för…
Köp här

Isbn: 9789171929082

Utgivningsår: 19931114

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Martin Edlund, Gunlög Graner, Leif Karlenby, Gundela Lindman, Åsa Westin

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789172094741

Utgivningsår: 20071218

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BB

av: Daniel Nilsson, Lena Johansson

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Skriften är en del i Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag att utveckla, samla och sprida goda exempel på hur kulturmiljö kan tas till vara och bli en viktig resurs i nya och befintliga gruvsamhällen i Bergslagen. Skriften har fokus på de fyra första stegen som utgör den strategiska plattformen i Unescos…
Köp här

Isbn: 9789172097735

Utgivningsår: 20170201

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Vilken betydelse har kulturarv för den regionala tillväxten? Hur bidrar skötsel av kulturmiljöer till biologisk mångfald? Vad är kulturarvets roll för samhällsdeltagande och integration? I denna rapport visar Riksantikvarieämbetet med konkreta exempel hur kulturarv bidrar till en hållbar samhällsutveckling, på ett…
Köp här

Isbn: 9789172097896

Utgivningsår: 20170315

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Kate Tronner, Anders G. Nord, Dorrit von Arronet, Einar Mattsson, Anna Brandi

Kungl. Konsthögskolans unika samling av äldre pigment och bindemedel har väckt stort internationellt intresse. De äldsta proverna från cirka 1850-1890, härrör bland annat från Nils Månsson Mandelgrens färgprovsamling. Riksantikvarieämbetet har under åren 2003-2005 undersökt och analyseratt dessa värdefulla…
Köp här

Isbn: 9789172094369

Utgivningsår: 20070115

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Karna Jönsson, Runo Löfvendahl, Barbro Sundnér

Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Bearbetad natursten i byggnader har inte oändlig livslängd. Den är ett av de mest hotade materialen i vår kulturmiljö. Genom en landsomfattande inventering av bearbetad och utvändigt exponerad natursten får vi en bild av vilka bergarter som…
Köp här

Isbn: 9789172096233

Utgivningsår: 20120628

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Markus Dahlberg m.fl.

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Kyrkomiljöerna och kyrkobyggnaderna bär unika kulturhistoriska värden. För vår förståelse av landskapsutveckling och bebyggelsehistoria från vikingatid till nutid utgör sockenkyrkorna ett källmaterial i paritet med de fasta fornlämningarna…
Köp här

Isbn: 9789172096158

Utgivningsår: 20120417

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Hans Gillgren

Hur kan planering och byggande gå till då man utgår ifrån kulturmiljön? Boken “Planering och byggande i kulturmiljöer” presenterar en möjlig arbetsmetodik som bygger på att sätta staden i relation till den stadskaraktär som man vill uppnå. Metodiken tillämpas i tre exempel från Härnösand och Sundsvall som…
Köp här

Isbn: 9789172091733

Utgivningsår: 20010202

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: , ,

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Ett världsarv är en särskilt värdefull kultur- eller naturmiljö som visar människans eller jordens historia. Drottningholms slottsområde utsågs 1991 till Sveriges första världsarv och 2012 upptogs Hälsingegårdarna på Unescos världsarvslista. Därmed ingår de i det natur- och kulturarv vi alla har gemensamt. De…
Köp här

Isbn: 9789172096813

Utgivningsår: 20150706

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Lena Malmström

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den här handledningen är till för dig som ansvarar för att, tillsammans med andra, planera för att kommunicera berättelserna om er plats med besökare. Vi tänker oss att ni redan har en särskild plats, objekt eller fenomen i åtanke och att ni vill göra en plan som på ett systematiskt och strukturerat sätt kan vägleda…
Köp här

Isbn: 9789172097759

Utgivningsår: 20170201

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Torkel Molin, Dieter K. Müller, Martin Paju, Richard Pettersson

Den här undersökningen är resultatet av ett antal frågeställningar om kulturarvsförvaltning och entreprenörskap. I rapporten analyseras erfarenheter av att varugöra kulturarv. Rapporten bidrar därför till att belysa konsekvenser av ett entreprenörstyrt kulturarv.
Köp här

Isbn: 9789172094772

Utgivningsår: 20071220

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Susanne Berggren

Kategorier: Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Det är inom ramen för det så kallade Gruvuppdraget som projektet ”Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande” genomförts under 2016. Projektet har bedrivits under ledning av Värmlands Museum och i samarbete med Filipstads kommun efter initiativ från Riksantikvarieämbetet. Syftet har varit att utveckla det…
Köp här

Isbn: 9789172097773

Utgivningsår: 20170201

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: David Chipperfield, Mart Kalm, Peter Aronsson

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
The 6th Baltic Sea Cultural Heritage Forum calls for the attention of safeguarding the postwar and late 20th century built environments as valuable manifestations of the region’s history and development. The postwar 20th century built heritage in the region reflects the ideology and different interpretations of the…
Köp här

Isbn: 9789172098015

Utgivningsår: 20170517

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172094390

Utgivningsår: 20070109

Utgivare: Riksantikvarieämbetet, Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: John-Eric Gustafsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Människan har i alla tider haft stängsel av olika modeller och funktioner. Från början var avsikten med stängsel att utestänga tamboskapen från den odlade inägan. Senare har stängslet fått funktionen att bland annat utestänga vilda djur,…
Köp här

Isbn: 9789172096257

Utgivningsår: 20120814

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Krister Olsson, Elin Berglund

Kategorier: Arkitektur Konst Landskapsarkitektur Stadsplanering: arkitektoniska aspekter
Den här rapporten ringar in frågeställningen genom en undersökning om hur medborgarna använder och värderar sin stadsmiljö, särskilt dess kulturmiljövärden. Den redovisar resultat från projektet Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden – metoder för utvecklade dialoger med medborgare och företag i den kommunala…
Köp här

Isbn: 9789172096196

Utgivningsår: 20130313

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Peter Sjömar, Erik Hansen, Hans Ponnert, Ola Storsletten

Historiskt perspektiv på byggnadsuppmätningens metoder i Sverige, Norge och Danmark. Dessutom finns ett “regelverk” och råd om praktiska rutiner vid byggnadsundersökningar, för att historikers, arkitekters och byggnadsarkeologers uppmätningsritningar ska bli begripliga och möjliga att kritiskt granska.
Köp här

Isbn: 9789172091764

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Ett världsarv är en särskilt värdefull kultur- eller naturmiljö som visar människans eller jordens historia. Drottningholms slottsområde utsågs 1991 till Sveriges första världsarv och 2012 upptogs Hälsingegårdarna på Unescos världsarvslista. Därmed ingår de i det natur- och kulturarv vi alla har gemensamt. De…
Köp här

Isbn: 9789172096820

Utgivningsår: 20140523

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Leif Gren

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den här skriften är tänkt som en inspiration för alla som arbetar med samhällsutveckling. Bergslagen har en stor mängd bergshistoriska kulturmiljöer som i många fall inte längre används i sin ursprungliga funktion. Skriften visar exempel på hur kulturmiljön kan tas till vara och bli en viktig resurs i nya och…
Köp här

Isbn: 9789172097810

Utgivningsår: 20170201

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Peter Norman

Om labyrinter, ålderdomliga fiskelägen och hamnar, lämningar efter sillsalterier och trankokerier, sjömärken, fyrar och mycket annat som finns utmed Sveriges långa kust. Boken inleds med en bakgrundskiss till hur man tidigare har behandlat och uppfattat maritima och kustbundna lämningar av olika slag. Huvuddelen av…
Köp här

Isbn: 9789171929839

Utgivningsår: 19951001

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Lisbeth Söderqvist

Boken berättar om hur våra svenska och europeiska städer utvecklats mellan 1945 och 1975. Författaren har flätat samman modernismens och välfärdstadens utveckling på ett nytt och intresseväckande sätt, en resa genom det europeiska idélandskap som la grunden till efterkrigstidens byggnader och miljöer. Se hur de…
Köp här

Isbn: 9789172094994

Utgivningsår: 20080610

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Peter Kempinsky, Tomas Källberg

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Skriften är en del i Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag att utveckla, samla och sprida goda exempel på hur kulturmiljö kan tas till vara och bli en viktig resurs i nya och befintliga gruvsamhällen i Bergslagen. Som en del av Gruvuppdraget utgör denna studie en samlad bedömning (metanalys) och presentation av…
Köp här

Isbn: 9789172097797

Utgivningsår: 20170201

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Klara Holmqvist

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Livsstil, hobby och fritid Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Trädgård
Denna skrift handlar om hur man kan tänka vid val av skötselmetod för att tillvarata kulturhistoriska värden i historiska trädgårdar. Den innehåller dock inte praktiska instruktioner för hur man genomför olika skötselmoment.Skriften vänder sig till både trädgårdsmästare i historiska trädgårdar och antikvarier på…
Köp här

Isbn: 9789172098121

Utgivningsår: 20171121

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Margareta Ridderstedt

Kategorier: Antikviteter och samlarobjekt Antikviteter och samlarobjekt: mattor och textilier Livsstil, hobby och fritid
I svenska kyrkor finns en mängd liturgiska textilier av siden som vävts hos firman Luigi Bevilacqua i Venedig. Omkring 1920 beställde textilkonstnär Agnes Branting, textilateljén Liciums föreståndarinna, sitt första tyg av Bevilacqua. Det blev upptakten till ett femtioårigt samarbete mellan svenska textilkonstnärer och…
Köp här

Isbn: 9789172095007

Utgivningsår: 20080807

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BB

av: Lotta Gustafsson

Kategorier: Byggtekniska färdigheter och hantverksyrken Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Skriften som riktar sig till både hantverkare och antikvarier vill sprida kunskap om de få kvarvarande blytakens kulturhistoriska betydelse och ge råd kring tillsyn och reparation. Projektets fallstudie har utförts på Övraby kyrka i Skåne.
Köp här

Isbn: 9789172096295

Utgivningsår: 20120817

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC