Bläddra
Sökresultat för Riksantikvarieämbetet... Rensa filter?

av: Stig Robertsson

Hur anpassar man en gammal byggnad till moderna funktioner utan att det kulturhistoriska värdet förstörs? Hur förhåller man sig till byggnadens olika tidsskikt? Boken “Fem pelare” utgår från att varje byggnad är en unik del av vårt kulturarv, med sina egna förutsättningar och egenskaper.
Köp här

Isbn: 9789170292460

Utgivningsår: 20030327

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Lasse Brunnström

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik Vattenbyggnad
I Sverige fins flera tusen vattenkraftverk. Över trehundra av dem har besökts av arkitektur- och designhistorikern Lasse Brunnström. Med sin bok kompletterar han den svenska arkitekturhistorien med ett tidigare gömt och glömt material. Isak Gustaf Clason, Ivar Tengbom, Axel R. Bergman och Osvald Almqvist är några av…
Köp här

Isbn: 9789172091931

Utgivningsår: 20010303

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Historia och arkeologi Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
This document is aimed at museums in Sweden with collections that include human remains. The purpose of this document is to support museums internally within the organisation and externally in contact with the surrounding community. It has been compiled for museums of all types, but different museums may encounter…
Köp här

Isbn: 9789172098701

Utgivningsår: 20200529

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Margareta Ridderstedt

Kategorier: Antikviteter och samlarobjekt Antikviteter och samlarobjekt: mattor och textilier Livsstil, hobby och fritid
I svenska kyrkor finns en mängd liturgiska textilier av siden som vävts hos firman Luigi Bevilacqua i Venedig. Omkring 1920 beställde textilkonstnär Agnes Branting, textilateljén Liciums föreståndarinna, sitt första tyg av Bevilacqua. Det blev upptakten till ett femtioårigt samarbete mellan svenska textilkonstnärer och…
Köp här

Isbn: 9789172095007

Utgivningsår: 20080807

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BB

av: Peter Norman

Om labyrinter, ålderdomliga fiskelägen och hamnar, lämningar efter sillsalterier och trankokerier, sjömärken, fyrar och mycket annat som finns utmed Sveriges långa kust. Boken inleds med en bakgrundskiss till hur man tidigare har behandlat och uppfattat maritima och kustbundna lämningar av olika slag. Huvuddelen av…
Köp här

Isbn: 9789171929839

Utgivningsår: 19951001

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Clas Tollin

De äldre lantmäterikartornas användning i kulturmiljövården. De äldre lantmäterikartorna är ett ypperligt hjälpmedel för att rekonstruera, beskriva, förstå och värdera innehållet i dagens landskap. Med hjälp av dessa kan det svenska landskapet, som det såg ut på 1600-, 1700- och 1800-talen, tecknas mycket detaljrikt.…
Köp här

Isbn: 9789171928191

Utgivningsår: 20000406

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Byggnadsvård, bevarande av byggnader och byggnadsmaterial Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
I denna vägledning ger Riksantikvarieämbetet (RAÄ) allmänna råd för hur bestämmelserna i förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen (FSBM) bör tillämpas. Syftet är att vägledningen ska vara ett stöd i förvaltningen och att processen kring tillståndsprövning blir tydligare och enklare vilket ska leda till ökad…
Köp här

Isbn: 9789172098978

Utgivningsår: 20201215

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Henrik Kjellberg, Uno Söderberg

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
Ingen byggnadstyp har en sådan förankring i folkmedvetandet som liggtimmerhuset. Det har kommit att i hög grad prägla vår äldre byggnadsvård. Här visas hur liggtimmerhus ska vårdas och repareras så att de bevaras som vittnesbörd om sitt byggnadsskick.
Köp här

Isbn: 9789172095939

Utgivningsår: 20120127

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Eva Vikström

I denna förstudie ingår förslag till indelning av Sverige i industriregioner och i bebyggelsemässigt relevanta “industrimiljötyper”. Vidare görs en översikt över byggnadstyper och andra inslag i bruks- och industriorterna samt ett försök att tillämpa en enhetlig mall för beskrivning av inbördes olika…
Köp här

Isbn: 9789171929617

Utgivningsår: 19950606

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Martin Hansson, Svensson Svensson, Pia Nilsson

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: metod och teknik Historia och arkeologi
De förhållandevis sentida spåren efter de obesuttna – som torpare, backstugusittare, hantverkare och arbetare – finns överallt i jordbrukets, skogens och städernas landskap, men har sällan uppmärksammats av den traditionella arkeologin. Ändringen av kulturmiljölagen 2014 innebär att lämningar som etablerats före 1850…
Köp här

Isbn: 9789172098626

Utgivningsår: 20200617

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Anna Westin, Tommy Lennartsson

Kategorier: Biodiversitet, biologisk mångfald Djur och natur Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Livsstil, hobby och fritid Miljön Tillämpad ekologi Träd, vilda blommor och växter
Denna kunskapssammanställning har tagits fram inom satsningen ”Skötsel av kulturpräglad natur” som finansieras av Naturvårdsverket och Riksantik­varieämbetet och görs i samarbete med Centrum för biologisk mångfald. Satsningen syftar till bättre bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövär­den i landskapet, genom…
Köp här

Isbn: 9789172098381

Utgivningsår: 20191114

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Riksantikvarieämbetet Myndigheten

Kategorier: Historia och arkeologi
Threats by pests to cultural heritage are now more than ever on the agenda for museums, archives, libraries and historic houses. It is therefore important that professionals within the sector, such as collection managers, conservators, curators, archivists, librarians, scientists and others, meet and discuss methods of…
Köp här

Isbn: 9789172098459

Utgivningsår: 20200128

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172094390

Utgivningsår: 20070109

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Tina Westerlund, Hans Nilsson

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Byggnadsvård, bevarande av byggnader och byggnadsmaterial Livsstil, hobby och fritid Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Trädgård Trädgårdar Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Denna skrift är en del av Riksantikvarieämbetets serie Skötsel av historiska trädgårdar och ett resultat av projektet Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar som pågick 2015–2017. Projektet syftade till erfarenhetsutbyte och ökad kunskap kring vård av historiska parker och trädgårdar,…
Köp här

Isbn: 9789172098435

Utgivningsår: 20191114

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Staffan Nyström

Huvudskalleplatsen, Pigans plågsten, Tjuradöden och Trollgatorna är några av de hundratals lokalt brukade ortnamn – smånamn – som går att läsa om i den här boken. Smånamnen fångar på ett mycket kärnfullt sätt människornas liv, leverne, tankar och intryck i det gamla bondesamhället. Med exempel från hela landet visas…
Köp här

Isbn: 9789172093058

Utgivningsår: 20041220

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Åsa Norlander, Annmarie Christensson, Emma Wikstad, Jenny Sjöstedt

Gamla föremål av järn, ofta äldre hushållsredskap, maskiner, verktyg och vapen, berättar om tidigare generationers liv och arbete. Så länge föremålen brukas och vårdas hinner aldrig rostangreppen bli så allvarliga, men när det inte längre används riskerar det att bli offer för korrosionsangrepp och snabbt förstöras.…
Köp här

Isbn: 9789172094604

Utgivningsår: 20071008

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BZ

av:

Kategorier: Bevarande av miljön Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Livsstil, hobby och fritid Miljön Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Trädgård Trädgårdar
Odlade växter kan leva kvar i naturen långt efter att händerna som planterade och skötte dem är borta. Sådana kvarstående växter kan hjälpa oss att hitta platser där människor bott även när andra spår saknas. De kan också tillföra information som inte går att utläsa ur exempelvis huslämningar.
Köp här

Isbn: 9789172096868

Utgivningsår: 20140416

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Jochen Kühne

Sammanställning och beskrivning av redskap och maskiner för kulturminnesvård och naturvård. Vilka för- och nackdelar har de olika typerna? Vilken teknisk lösning är lämpligast? Det finns ett stort utbud av såväl äldre typer av handredskap och maskiner som moderna, mer tekniskt avancerade. ”Redskap och maskiner” ger en…
Köp här

Isbn: 9789171928108

Utgivningsår: 19910606

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
This report by the Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change (JPI CH) focusses on how the impact of cultural heritage research can enrich sustainable development. It aims to advance the ways that impact can be articulated in the design, implementation and assessment of research. It also…
Köp här

Isbn: 9789172098473

Utgivningsår: 20190905

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Eva Lundwall

Konservering av kyrkliga textilier har en lång tradition i Sverige. Bokens perspektiv utgår från synen på bevarande vid slutet av 1800-talet och behandlar den svenska textilkonserveringens historia under de senaste hundra åren som den kan avläsas i den så kallade Pietaskatalogen. Boken redovisar också de olika…
Köp här

Isbn: 9789172093263

Utgivningsår: 20040120

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Människans nyttjande av markerna har skrivits in i träd och buskar som i en levande historiebok. Spår av lövtäkt, bete och andra aktiviteter kan läsas i trädens och buskarnas växtsätt så länge de lever – ja, ibland till och med längre än så. Detta faktablad handlar om hur man kan känna igen och tolka sådana spår, men…
Köp här

Isbn: 9789172096769

Utgivningsår: 20131104

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Det kan finnas olika anledningar till att museer behöver gallra objekt ur sina samlingar. Museet kan vilja utveckla samlingarna och göra dem mer relevanta och överskådliga. Vissa objekt kan ha tillkommit utan medvetna val om vad som ska tas emot och sparas. Museet kan ha fått ett förändrat uppdrag eller en ny…
Köp här

Isbn: 9789172098022

Utgivningsår: 20171106

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: sakrala byggnader Konst
Forskningsprojektet sockenkyrkorna. kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Halland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår. Projektresultaten kommer även att redovisas i en tryckt volym om…
Köp här

Isbn: 9789172092211

Utgivningsår: 20160428

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Marian Ullén, Sune Ljungstedt

Boken innehåller en utförlig katalog med uppmätningar av samtliga bevarade dopfuntar i landskapet. Även dopfuntarnas konsthistoriska ställning och deras betydelse i Linköpings stifts medeltida utveckling behandlas. Ingår i serien Studier till Sveriges kyrkor.
Köp här

Isbn: 9789172093324

Utgivningsår: 20031217

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Ett världsarv är en särskilt värdefull kultur- eller naturmiljö som visar människans eller jordens historia. Drottningholms slottsområde utsågs 1991 till Sveriges första världsarv och 2012 upptogs Hälsingegårdarna på Unescos världsarvslista. Därmed ingår de i det natur- och kulturarv vi alla har gemensamt. De…
Köp här

Isbn: 9789172096820

Utgivningsår: 20140523

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Carola Häggström, Tom Sandström

Kategorier: Arkeologi Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Historia och arkeologi Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
This research contributes to the field of conservation science and the publication focuses on how earlier methods for preserving wood using alum may lead to salt depositions which may cause serious decay on wood in museum collections. These are the results from a research project carried out in collaboration between…
Köp här

Isbn: 9789172096684

Utgivningsår: 20130417

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Maria Bergman, ,

Ett lands kulturhistoria har skilda epoker. Vissa näringar och verksamheter har genomgått stora förändringar under 1900-talet men har inte på något sätt upphört att existera utan är många gånger långt större och mer omfattande än tidigare. De finns inte längre i centrum av städerna eller är synliga i vår…
Köp här

Isbn: 9789172093799

Utgivningsår: 20050615

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BB

av: Lars Korsell, Linda Källman

KB-mannen – Förfalskningar – Kuppen mot Moderna museet – Fornlämningsbrott – Stölderna av Newtons Principia Mathematica – Dykarsouvenirer – De norrländska kyrkstölderna – Kartstölder – Rånet mot Nationalmuseum. Kulturarvsbrott tar sig många uttryck. Med ökad kunskap om…
Köp här

Isbn: 9789172095205

Utgivningsår: 20081006

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Denna broschyr riktar sig till aktörer som arbetar för att bevara, använda och utveckla en mångfald av kulturmiljöer. Riksantikvarieämbetet har under 2014–2016 haft regeringens uppdrag att ta fram en samlande vision för hur kulturmiljöarbetet bör utvecklas till 2030. Uppdraget har genomförts i samverkan med…
Köp här

Isbn: 9789172097513

Utgivningsår: 20160614

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Laila Kitzler Åhfeldt

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Denna studie handlar om runristare i Södermanland och deras mobilitet. Min hypotes är att det finns en koppling mellan runristarens aktionsradie och dennes funktion i hushållet. Såvida runristarnas resor är ett resultat av släktskap och vänskapsförbindelser kan runristarens aktionsradie också vara talande för…
Köp här

Isbn: 9789172098084

Utgivningsår: 20171106

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Riksantikvarieämbetet Myndigheten

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Sverige går in i en ny programperiod för EU:s struktur- och investeringsfonder under åren 2021–2027. Riksantikvarieämbetet vill genom denna skrift inspirera kulturarvsaktörer att söka finansiering från EU:s fonder.
Köp här

Isbn: 9789172098848

Utgivningsår: 20210301

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Bente Magnus, Ingrid Gustin

De viktigaste källorna till Birka och Hovgårdens historia är de arkeologiska. Bit för bit fogar arkeologin samman iakttagelser, fynd och data som tolkas och visualiseras. På så sätt kan man bygga upp kunskap om epoken “Birkatid” från 700-talets början till 900-talets slut. Synen på Birka och Hovgården och…
Köp här

Isbn: 9789172095496

Utgivningsår: 20100101

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Marie Peterson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Vad är en stad? Varför ligger det rådhus och kyrkor vid så många torg? När började bilen att styra stadsplaneringen? För att förstå hur en stad vuxit fram och varför den ser ut som den gör måste man känna till lite om historiens gång.…
Köp här

Isbn: 9789172096332

Utgivningsår: 20121011

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Ragnhild Claesson, Anna Henningsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
En studie av färg som ytskydd och kulturhistoria inom svensk stenkonservering och restaurering. Rapporten ger en värdefull överblick av kunskapsområdet och kartläggningen av hur sten bemålats kan ge verksamma i kulturmiljöarbetet bättre underlag inför val av åtgärder. Färgundersökningen om förekomst av färger och…
Köp här

Isbn: 9789172095786

Utgivningsår: 20111011

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: sakrala byggnader Konst
I denna rapport ges en översikt av Medelpads och Ångermanlands kyrkor, både de som är bevarade och de som försvunnit. Kartor och diagram belyser regionala karaktärsdrag och kyrkobyggandets kronologi. Rapporten ingår i en serie som kommer att omfatta samtliga landskap. Hela serien ger ett rikt grundmaterial av värde för…
Köp här

Isbn: 9789172098343

Utgivningsår: 20180912

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: sakrala byggnader Konst
Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Härjedalen från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår. Projektresultaten kommer även att redovisas i en tryckt volym om…
Köp här

Isbn: 9789172092617

Utgivningsår: 20160429

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Nilsson Samuelsson

1961-75 byggdes 1,35 miljoner bostäder som behöver underhållas och förnyas för att anpassas till dagens situation. Hur kan detta ske utan att väsentliga kulturmiljövården går till spillo? Och vilka är dessa värden? Boken presenterar epokens kultur- och arkitekturhistoria, gällande lagstiftning samt tre fallstudier där…
Köp här

Isbn: 9789172093409

Utgivningsår: 20040505

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BB

av: Karin Hermerén, Jenni Lindbom

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: offentliga byggnader Konst Konst: allmänt Konst: restaurering, konservering och bevarande
Föreliggande rapport är baserad på de praktiska och teoretiska erfarenheter av förvaltning av offentlig konst som gjorts i Helsingborgs stad under de senaste tio åren. Offentlig konst är en del av det moderna kulturarvet. Den visar vilka ambitioner som funnits med att tillgodose människors behov av konstupplevelser i…
Köp här

Isbn: 9789172096912

Utgivningsår: 20141219

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Thorgunn Snaedal

Den läsning och tolkning av runinskrifterna på Pireuslejonet i Venedig som här presenteras baseras på fyra olika undersökningsperioder mellan 2009 och 2013. Sammanlagt har jag ägnat 15–16 dagar, 4–7 timmar per dag, åt att fullborda min läsning av runinskrifterna på lejonet, som står utanför ingången till den…
Köp här

Isbn: 9789172096851

Utgivningsår: 20140124

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC