Bläddra
Sökresultat för Riksantikvarieämbetet... Rensa filter?

av: Eva Vikström

I denna förstudie ingår förslag till indelning av Sverige i industriregioner och i bebyggelsemässigt relevanta “industrimiljötyper”. Vidare görs en översikt över byggnadstyper och andra inslag i bruks- och industriorterna samt ett försök att tillämpa en enhetlig mall för beskrivning av inbördes olika…
Köp här

Isbn: 9789171929617

Utgivningsår: 19950606

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Lasse Brunnström

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik Vattenbyggnad
I Sverige fins flera tusen vattenkraftverk. Över trehundra av dem har besökts av arkitektur- och designhistorikern Lasse Brunnström. Med sin bok kompletterar han den svenska arkitekturhistorien med ett tidigare gömt och glömt material. Isak Gustaf Clason, Ivar Tengbom, Axel R. Bergman och Osvald Almqvist är några av…
Köp här

Isbn: 9789172091931

Utgivningsår: 20010303

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Bevarande av miljön Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Livsstil, hobby och fritid Miljön Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Trädgård Trädgårdar
Odlade växter kan leva kvar i naturen långt efter att händerna som planterade och skötte dem är borta. Sådana kvarstående växter kan hjälpa oss att hitta platser där människor bott även när andra spår saknas. De kan också tillföra information som inte går att utläsa ur exempelvis huslämningar.
Köp här

Isbn: 9789172096868

Utgivningsår: 20140416

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Kate Tronner, Anders G. Nord, Dorrit von Arronet, Einar Mattsson, Anna Brandi

Kungl. Konsthögskolans unika samling av äldre pigment och bindemedel har väckt stort internationellt intresse. De äldsta proverna från cirka 1850-1890, härrör bland annat från Nils Månsson Mandelgrens färgprovsamling. Riksantikvarieämbetet har under åren 2003-2005 undersökt och analyseratt dessa värdefulla…
Köp här

Isbn: 9789172094369

Utgivningsår: 20070115

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Karna Jönsson, Runo Löfvendahl, Barbro Sundnér

Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Bearbetad natursten i byggnader har inte oändlig livslängd. Den är ett av de mest hotade materialen i vår kulturmiljö. Genom en landsomfattande inventering av bearbetad och utvändigt exponerad natursten får vi en bild av vilka bergarter som…
Köp här

Isbn: 9789172096233

Utgivningsår: 20120628

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Markus Dahlberg m.fl.

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Kyrkomiljöerna och kyrkobyggnaderna bär unika kulturhistoriska värden. För vår förståelse av landskapsutveckling och bebyggelsehistoria från vikingatid till nutid utgör sockenkyrkorna ett källmaterial i paritet med de fasta fornlämningarna…
Köp här

Isbn: 9789172096158

Utgivningsår: 20120417

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Hans Gillgren

Hur kan planering och byggande gå till då man utgår ifrån kulturmiljön? Boken “Planering och byggande i kulturmiljöer” presenterar en möjlig arbetsmetodik som bygger på att sätta staden i relation till den stadskaraktär som man vill uppnå. Metodiken tillämpas i tre exempel från Härnösand och Sundsvall som…
Köp här

Isbn: 9789172091733

Utgivningsår: 20010202

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: , ,

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Ett världsarv är en särskilt värdefull kultur- eller naturmiljö som visar människans eller jordens historia. Drottningholms slottsområde utsågs 1991 till Sveriges första världsarv och 2012 upptogs Hälsingegårdarna på Unescos världsarvslista. Därmed ingår de i det natur- och kulturarv vi alla har gemensamt. De…
Köp här

Isbn: 9789172096813

Utgivningsår: 20150706

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Lena Malmström

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den här handledningen är till för dig som ansvarar för att, tillsammans med andra, planera för att kommunicera berättelserna om er plats med besökare. Vi tänker oss att ni redan har en särskild plats, objekt eller fenomen i åtanke och att ni vill göra en plan som på ett systematiskt och strukturerat sätt kan vägleda…
Köp här

Isbn: 9789172097759

Utgivningsår: 20170201

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Torkel Molin, Dieter K. Müller, Martin Paju, Richard Pettersson

Den här undersökningen är resultatet av ett antal frågeställningar om kulturarvsförvaltning och entreprenörskap. I rapporten analyseras erfarenheter av att varugöra kulturarv. Rapporten bidrar därför till att belysa konsekvenser av ett entreprenörstyrt kulturarv.
Köp här

Isbn: 9789172094772

Utgivningsår: 20071220

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Susanne Berggren

Kategorier: Migration, immigration och emigration Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Det är inom ramen för det så kallade Gruvuppdraget som projektet ”Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande” genomförts under 2016. Projektet har bedrivits under ledning av Värmlands Museum och i samarbete med Filipstads kommun efter initiativ från Riksantikvarieämbetet. Syftet har varit att utveckla det…
Köp här

Isbn: 9789172097773

Utgivningsår: 20170201

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: David Chipperfield, Mart Kalm, Peter Aronsson

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
The 6th Baltic Sea Cultural Heritage Forum calls for the attention of safeguarding the postwar and late 20th century built environments as valuable manifestations of the region’s history and development. The postwar 20th century built heritage in the region reflects the ideology and different interpretations of the…
Köp här

Isbn: 9789172098015

Utgivningsår: 20170517

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172094390

Utgivningsår: 20070109

Utgivare: Riksantikvarieämbetet, Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: John-Eric Gustafsson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Människan har i alla tider haft stängsel av olika modeller och funktioner. Från början var avsikten med stängsel att utestänga tamboskapen från den odlade inägan. Senare har stängslet fått funktionen att bland annat utestänga vilda djur,…
Köp här

Isbn: 9789172096257

Utgivningsår: 20120814

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Krister Olsson, Elin Berglund

Kategorier: Arkitektur Konst Landskapsarkitektur Stadsplanering: arkitektoniska aspekter
Den här rapporten ringar in frågeställningen genom en undersökning om hur medborgarna använder och värderar sin stadsmiljö, särskilt dess kulturmiljövärden. Den redovisar resultat från projektet Kulturmiljöns sociala och ekonomiska värden – metoder för utvecklade dialoger med medborgare och företag i den kommunala…
Köp här

Isbn: 9789172096196

Utgivningsår: 20130313

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Peter Sjömar, Erik Hansen, Hans Ponnert, Ola Storsletten

Historiskt perspektiv på byggnadsuppmätningens metoder i Sverige, Norge och Danmark. Dessutom finns ett “regelverk” och råd om praktiska rutiner vid byggnadsundersökningar, för att historikers, arkitekters och byggnadsarkeologers uppmätningsritningar ska bli begripliga och möjliga att kritiskt granska.
Köp här

Isbn: 9789172091764

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Ett världsarv är en särskilt värdefull kultur- eller naturmiljö som visar människans eller jordens historia. Drottningholms slottsområde utsågs 1991 till Sveriges första världsarv och 2012 upptogs Hälsingegårdarna på Unescos världsarvslista. Därmed ingår de i det natur- och kulturarv vi alla har gemensamt. De…
Köp här

Isbn: 9789172096820

Utgivningsår: 20140523

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Leif Gren

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den här skriften är tänkt som en inspiration för alla som arbetar med samhällsutveckling. Bergslagen har en stor mängd bergshistoriska kulturmiljöer som i många fall inte längre används i sin ursprungliga funktion. Skriften visar exempel på hur kulturmiljön kan tas till vara och bli en viktig resurs i nya och…
Köp här

Isbn: 9789172097810

Utgivningsår: 20170201

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Peter Norman

Om labyrinter, ålderdomliga fiskelägen och hamnar, lämningar efter sillsalterier och trankokerier, sjömärken, fyrar och mycket annat som finns utmed Sveriges långa kust. Boken inleds med en bakgrundskiss till hur man tidigare har behandlat och uppfattat maritima och kustbundna lämningar av olika slag. Huvuddelen av…
Köp här

Isbn: 9789171929839

Utgivningsår: 19951001

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Lisbeth Söderqvist

Boken berättar om hur våra svenska och europeiska städer utvecklats mellan 1945 och 1975. Författaren har flätat samman modernismens och välfärdstadens utveckling på ett nytt och intresseväckande sätt, en resa genom det europeiska idélandskap som la grunden till efterkrigstidens byggnader och miljöer. Se hur de…
Köp här

Isbn: 9789172094994

Utgivningsår: 20080610

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Peter Kempinsky, Tomas Källberg

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Skriften är en del i Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag att utveckla, samla och sprida goda exempel på hur kulturmiljö kan tas till vara och bli en viktig resurs i nya och befintliga gruvsamhällen i Bergslagen. Som en del av Gruvuppdraget utgör denna studie en samlad bedömning (metanalys) och presentation av…
Köp här

Isbn: 9789172097797

Utgivningsår: 20170201

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Klara Holmqvist

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Livsstil, hobby och fritid Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Trädgård
Denna skrift handlar om hur man kan tänka vid val av skötselmetod för att tillvarata kulturhistoriska värden i historiska trädgårdar. Den innehåller dock inte praktiska instruktioner för hur man genomför olika skötselmoment.Skriften vänder sig till både trädgårdsmästare i historiska trädgårdar och antikvarier på…
Köp här

Isbn: 9789172098121

Utgivningsår: 20171121

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Margareta Ridderstedt

Kategorier: Antikviteter och samlarobjekt Antikviteter och samlarobjekt: mattor och textilier Livsstil, hobby och fritid
I svenska kyrkor finns en mängd liturgiska textilier av siden som vävts hos firman Luigi Bevilacqua i Venedig. Omkring 1920 beställde textilkonstnär Agnes Branting, textilateljén Liciums föreståndarinna, sitt första tyg av Bevilacqua. Det blev upptakten till ett femtioårigt samarbete mellan svenska textilkonstnärer och…
Köp här

Isbn: 9789172095007

Utgivningsår: 20080807

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BB

av: Lotta Gustafsson

Kategorier: Byggtekniska färdigheter och hantverksyrken Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Skriften som riktar sig till både hantverkare och antikvarier vill sprida kunskap om de få kvarvarande blytakens kulturhistoriska betydelse och ge råd kring tillsyn och reparation. Projektets fallstudie har utförts på Övraby kyrka i Skåne.
Köp här

Isbn: 9789172096295

Utgivningsår: 20120817

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Bengt Spade, Mille Törnblom

Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Inventering av kulturhistoriska industrimiljöer. En handledning som i grova drag redogör för vilken processutrustning en inventerare möter i sex olika branscher: kvarnar, sågverk, snickerier, gjuterier, verkstadsindustri och anläggningar för…
Köp här

Isbn: 9789172096219

Utgivningsår: 20120627

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Nanouschka Myrberg

Finns det falska fornlämningar? Vad skiljer dem i sådana fall från de äkta? Dessa frågor knyts i skriften till en mer övergripande diskussion om autenticitet. Ett par ifrågasatta och medialt uppmärksammade fornlämningar exemplifierar resonemanget. Ingår i serien “Reflektioner kring fornlämningar i…
Köp här

Isbn: 9789172092815

Utgivningsår: 20021219

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Karin Hermerén, Jenni Lindbom

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: offentliga byggnader Konst Konst: allmänt Konst: restaurering, konservering och bevarande
Föreliggande rapport är baserad på de praktiska och teoretiska erfarenheter av förvaltning av offentlig konst som gjorts i Helsingborgs stad under de senaste tio åren. Offentlig konst är en del av det moderna kulturarvet. Den visar vilka ambitioner som funnits med att tillgodose människors behov av konstupplevelser i…
Köp här

Isbn: 9789172096912

Utgivningsår: 20141219

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Anna Henningsson, William Wei

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Byggnadsvård, bevarande av byggnader och byggnadsmaterial Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
För att bidra till kunskapsuppbyggnaden kring det här området, initierade Riksantikvarieämbetet forsknings- och utvecklingsprojektet Vibrationers påverkan på arkitekturbunden konst. Forskningsprojektet har undersökt vilken påverkan olika former av byggrelaterade vibrationer kan ha på fast konst i kulturhistoriska…
Köp här

Isbn: 9789172097841

Utgivningsår: 20170124

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Annika Snäll, Stig Welinder

– Om arkeologi och kulturmiljövård i massmedierna Turbulensen kring Snövitutställningen på Historiska museet, mäklar- och resebranschens kulturmiljötrend, ”fri entré till museer-debatten”, riddare Arns uttåg ur böckerna. I TV och tidningar rapporteras regelbundet om olika sensationella arkeologiska fynd. Handlar…
Köp här

Isbn: 9789172095175

Utgivningsår: 20080923

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: James Carter

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria
platser, museum och så vidare. Den här skriften är framtagen av interpretationskonsulten James Carter på uppdrag av Riksantikvarieämbetet, som en del i myndighetens arbete med att utveckla kompetens och förhållningssätt till interpretation. James Carter anlitades som expert och workshopledare i ett…
Köp här

Isbn: 9789172097865

Utgivningsår: 20170201

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Scarlett Szpryngiel

Kategorier: Agronomi och lantbruk Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Skadedjursbekämpning Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Zoologi Zoologi: insekter (entomologi)
Det finns flera syften med denna rapport. Ett är att klargöra utbredningen av långsprötad silverfisk i Sverige, i såväl privatbostäder som i museer, arkiv och bibliotek. Den långsprötade silverfiskens biologi redogörs det också för i detalj utifrån befintlig litteratur. Dels för att synliggöra potentiella…
Köp här

Isbn: 9789172098268

Utgivningsår: 20180427

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Bengt Spade

Kraftmaskiner är en historia om vattenkraft, ångkraft, förbränningsmotorer och elkraft. Men också om passioner för tyglade naturkrafter och högspänning. Genom ett moln av rök tecknas visioner, bakslag och succéer genom tiderna – från vattenhjulet till gasturbinen och allt däremellan. En historia om Kraftmaskiner tar…
Köp här

Isbn: 9789172095014

Utgivningsår: 20080923

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BB

av: Marie Peterson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Vad är en stad? Varför ligger det rådhus och kyrkor vid så många torg? När började bilen att styra stadsplaneringen? För att förstå hur en stad vuxit fram och varför den ser ut som den gör måste man känna till lite om historiens gång.…
Köp här

Isbn: 9789172096332

Utgivningsår: 20121011

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Anna Blomberg, Kristina Linscott

Kategorier: Byggtekniska färdigheter och hantverksyrken Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Ett stort antal skiffertak är i dag i behov av omläggning. Författarna ger råd och vägledning vid reparationer och underhåll av äldre skiffertak. Det handlar både om förhållningssätt och hur man praktiskt utför arbetet. Dessutom ges en historisk överblick.
Köp här

Isbn: 9789172096356

Utgivningsår: 20120821

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Nils-Olof Zethrin

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: offentliga byggnader Konst
Bevara, bruka och berika är ledord för kulturmiljövården och det gäller i högsta grad idrottsanläggningar. Miljöerna måste användas om de inte ska bli tomma skal som förfaller. “På edra platser” presenterar i text och bild ett urval av de etthundra idrottsliga kulturmiljöer som Riksidrottsförbundet…
Köp här

Isbn: 9789172093317

Utgivningsår: 20030910

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Guider till museer och historiska platser Livsstil, hobby och fritid Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Reseguider Resor och platser
This book describes Sweden’s fifteen World Heritage sites. A World Heritage site is a site of special cultural or natural value that relates the history of the Earth and its people. The Royal Domain of Drottningholm became the first of Sweden’s World Heritage sites in 1991, and most recently the Decorated Farmhouses of…
Köp här

Isbn: 9789172096943

Utgivningsår: 20141022

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Hjalmar Croneborg, Fabian Mebus

Kategorier: Agronomi och lantbruk Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Jordbruk och spannmålsproduktion Socialhistoria och kulturhistoria Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Bränning av gräs i ängs- och betesmarker har en lång historia i Sverige. Bränning som skötselmetod var särskilt utbredd i sydvästra Sveriges ljunghedar, men även i andra delar av landet och i andra slags marker har man använt elden för att hålla marker i skick. Idag är bränning inte längre en del av den ordinarie…
Köp här

Isbn: 9789172097971

Utgivningsår: 20170510

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Christer Ahlberger

Vid 1800-talets början hade staden kvar alla traditionella drag. Den var avgränsad och enhetlig. Skiljelinjen mellan stad och landsbygd var skarp. Numera är gränsen mellan stad och landsbygd diffus och fram har växt ett kulturlandskap, där stad och landsbygd smälter samman. Det finns inga städer i traditionell mening…
Köp här

Isbn: 9789172092143

Utgivningsår: 20031020

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BB

av: Lars Korsell, Linda Källman

KB-mannen – Förfalskningar – Kuppen mot Moderna museet – Fornlämningsbrott – Stölderna av Newtons Principia Mathematica – Dykarsouvenirer – De norrländska kyrkstölderna – Kartstölder – Rånet mot Nationalmuseum. Kulturarvsbrott tar sig många uttryck. Med ökad kunskap om…
Köp här

Isbn: 9789172095205

Utgivningsår: 20081006

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC

av: Eva Svensson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Att kulturarvet har en viktig roll för ett hållbart samhälle är utgångspunkten för stora delar av arbetet i kulturarvsområdet. Men hur omsätts det uthålliga samhällsbygget i medborgerlig handling?
Köp här

Isbn: 9789172095687

Utgivningsår: 20110223

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

Mediatyp: BC