Bläddra
Sökresultat för Sören Öman... Rensa filter?

av: Sören Öman

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Detta är en nyskriven och omfattande kommentar till EU:s dataskyddsförordning (2016/679) – GDPR. Förordningen kommenteras artikel för artikel på traditionellt sätt. Även den kompletterande svenska s.k. dataskyddslagen (2018:218) kommenteras paragraf för paragraf. I verket finns också en utförlig kommentar till…
Köp här

Isbn: 9789139020868

Utgivningsår: 20190610

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105207

Utgivningsår: 20131125

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Sören Öman

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om skadestånd till den som pressats att säga upp sig själv? Vilka skadeståndsnivåer gäller vid oriktiga uppsägningar och avskedanden? Har jag någon möjlighet att få ut skadestånd eller lön trots att kravet är preskriberat? Svaren på dessa och många andra frågor om skadestånd, lön och…
Köp här

Isbn: 9789189076952

Utgivningsår: 20150228

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Sören Öman

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Detta är en paragrafvis kommentar till lagen (1982:80) om anställningsskydd. Kommentaren är inriktad på väsentligheter samt koncisa och lättbegripliga sammanfattningar av rättsläget. Avsikten är att det ska vara enkelt för praktikern att se vilka huvudregler som gäller och vilka undantag från dessa som finns.…
Köp här

Isbn: 9789176106501

Utgivningsår: 20171024

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Kent Källström, Jonas Malmberg, Sören Öman

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Isbn: 9789176789629

Utgivningsår: 20160713

Utgivare: Iustus, Dimograf

Mediatyp: BC

av: Sören Öman

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om vem som är arbetstagare respektive egen företagare? Vad gäller enligt de nya reglerna om tidsbegränsad anställning från den 1 maj 2016? Vilka är undantagna från anställningsskyddslagen (LAS)? Vad är ett oäkta vikariat? Vilka skadeståndsnivåer gäller när man blivit oriktigt avskedad…
Köp här

Isbn: 9789188121042

Utgivningsår: 20160615

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Sören Öman

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om fingerad arbetsbrist när arbetsgivaren också har personliga skäl för en arbetsbristuppsägning? Var går gränserna för turordningskretsen? Måste arbetsgivaren erbjuda lediga arbeten i turordning? Svaren på dessa och många andra frågor om uppsägning på grund av arbetsbrist, turordning…
Köp här

Isbn: 9789188121172

Utgivningsår: 20180509

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Sören Öman

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om när man kan säga upp en arbetstagare med alkoholism? Vilken nivå brukar det så kallade allmänna skadeståndet ligga på när arbetsgivaren sagt upp någon utan saklig grund eller utan att följa procedurreglerna vid uppsägning? Svaren på dessa och många andra frågor om uppsägning av…
Köp här

Isbn: 9789188121103

Utgivningsår: 20170512

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Hans-Olof Lindblom, Sören Öman

I denna tredje upplaga, kommenteras personuppgiftslagen (1998:204) i den lydelse lagen har från och med den 1 januari 2007. Sören Öman ansvarar i första hand för de inledande avsnitten, sakregistret och kommentarerna till 1?21, 23?29, 33?35 och 48?50 §§ personuppgiftslagen och ikraftträdande- och…
Köp här

Isbn: 9789139108894

Utgivningsår: 20070201

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Lars Åhnberg, Sören Öman

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den nya utgåvan av välkända ”LAS-Handboken” är en utförlig paragrafvis kommentar till lagen om anställningsskydd (LAS) i aktuell lydelse den 1 juli 2017. Författarna beskriver ingående den praktiska tillämpningen av anställningsskyddslagen. Boken är väl lämpad som handbok för jurister, advokater, fackliga ombudsmän…
Köp här

Isbn: 9789188121134

Utgivningsår: 20171205

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Sören Öman, Hans-Olof Lindblom

Kategorier: Juridik
Personuppgiftslagen kommenteras paragraf för paragraf, i den lydelse lagen har från och med den 1 januari 2011.Kommentaren systematiserar och kommenterar även den omfattande praxis som vuxit fram kring lagen sedan 1998, bl.a. vägledande rättsfall från EG-domstolen, Högsta domstolen och Regeringsrätten samt praxis från…
Köp här

Isbn: 9789139111788

Utgivningsår: 20110628

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av: Ulf Bernitz, Lars Gorton, Torkel Gregow, Lars Heuman, Tobias Johansson, Jan Kleineman, Fredric Korling, Gertrud Lennander, Lennart Lynge Andersen, Göran Millqvist, Jori Munukka, Marcus Radetzki, Teresa Simon-Almendal, Gustaf Sjöberg, Jessika van der Sluijs, Rolf Åbjörnsson, Sören Öman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och…
Köp här

Isbn: 9789172234659

Utgivningsår: 20111212

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Kent Källström, Jonas Malmberg, Sören Öman

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna lärobok behandlar den kollektiva arbetsrätten, dvs. den del av arbetsrätten som rör relationerna mellan arbetsmarknadens parter. En central uppgift för arbetsmarknadens parter är att hantera intressemotsättningar och konflikter om villkoren i arbetslivet. Den kollektiva arbetsrätten ger spelregler för hur sådana…
Köp här

Isbn: 9789177370529

Utgivningsår: 20190823

Utgivare: Iustus, Dimograf

Mediatyp: BC

av: Sören Öman

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Det här är en systematisk sammanställning av rättspraxis på anställningsskyddets område, där rättsläget presenteras under olika beskrivande rubriker. Presentationen består av citat ur eller referat av viktiga avgöranden så att man kan se hur bl.a. Arbetsdomstolen själv uppfattar och uttrycker vad som…
Köp här

Isbn: 9789172235854

Utgivningsår: 20141009

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Sören Öman

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om skadestånd till den som pressats att säga upp sig själv? Vilka skadeståndsnivåer gäller vid oriktiga uppsägningar och avskedanden? Har jag någon möjlighet att få ut skadestånd eller lön trots att kravet är preskriberat? Svaren på dessa och många andra frågor om skadestånd, lön och…
Köp här

Isbn: 9789188121240

Utgivningsår: 20190720

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC