Bläddra
Sökresultat för Socialdepartementet... Rensa filter?

av: Socialdepartementet

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Regelverket måste stämma med verkligheten! I rapporten sammanfattas erfarenheterna från FHV-delegationens arbete med att bygga upp en ny högskoleutbildning inom området arbetsmiljö, hälsa och företagshälsovård. Ett antal rekommendationer för fortsatta satsningar ges också.Delegationen föreslår bl.a. att myndigheter med…
Köp här

Isbn: 9789138236574

Utgivningsår: 20120109

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Socialdepartementet

Kategorier: Familjerätt Familjerätt: barn Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Uredningen föreslår att nuvarande LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) ska upphöra och ersättas av en ny lag. Den nya lagen ska innehålla tydliga bestämmelser om kvalitetskrav i vården och om barns grundläggande rättigheter i samband med tvångsvård. Tvångsvården ska vara trygg och säker, ändamålsenlig…
Köp här

Isbn: 9789138243299

Utgivningsår: 20150709

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Socialdepartementet

Lex Maria-ärenden får överklagas till domstol! Föreslår att såväl vårdpersonal som patienter ska få överklaga Socialstyrelsens beslut i ärenden om patientsäkerhet till allmän domstol.Om beslutet innebär kritik mot vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal får beslutet överklagas av den kritiserade.Om…
Köp här

Isbn: 9789138236413

Utgivningsår: 20111110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Delbetänkande av Missbruksutredningen Socialdepartementet

Kategorier: Hälsa, sjukdom och missbruk: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Utredningens ambition är att analysen och förslagen om en ny missbruks- och beroendevård av högsta internationella standard, som överlämnas till regeringen under våren 2011, ska utgå från aktuell forskningsbaserad kunskap. Inom ramen för översynen av missbruks- och beroendevården har utredningen därför låtit ett antal…
Köp här

Isbn: 9789174371239

Utgivningsår: 20110407

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Delbetänkande av Parlamentariska socialförsäringsutredningen Socialdepartementet

En gränsarbetare är en anställd eller egenföretagare som utför sitt arbete i en annan medlemsstat inom EU/EES (och Schweiz) än den där han eller hon är bosatt i och dit personen återvänder minst en gång i veckan. Gränsarbetare möter delvis andra problem än de som bor och arbetar i en och samma medlemsstat eftersom de…
Köp här

Isbn: 9789174373950

Utgivningsår: 20111121

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Socialdepartementet

Generaldirektörer 55 + måste jobba några år till! Föreslår bl.a. att inkomstgarantin för statliga myndighetschefer ska gälla först vid 61 års ålder. I dagsläget ligger gränsen vid 55 års ålder. Framhåller att regeringen samtidigt måste bli bättre på att tillvarata avgångna chefers kompetens.Tar också upp frågor om…
Köp här

Isbn: 9789138236598

Utgivningsår: 20111219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Betänkande av Utredningen om översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer Socialdepartementet

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
I betänkandet görs en översyn av anställningsvillkoren för de chefer som leder myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Utgångspunkten för våra överväganden är konstitutionell. Förvaltningen lyder under regeringen och har till uppgift att förverkliga dess politik. Den grundläggande uppgiften för en chef i…
Köp här

Isbn: 9789174374513

Utgivningsår: 20120109

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Socialdepartementet

HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA. EHEC, campylobacter och salmonella från djuren – ett allt allvarligare hot! Det saknas en samlad redovisning av myndigheternas gemensamma zoonosbekämpning och det finns inte heller något myndighetsgemensamt informationssystem. Föreslår därför åtgärder för att effektivisera…
Köp här

Isbn: 9789138237922

Utgivningsår: 20120921

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Betänkande av Utredningen om assistansersättningens kostnader Socialdepartementet

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Utredningens uppdrag innebär dels att beskriva och analysera orsaker till fusk, oegentligheter och överutnyttjande inom assistansersättningen samt föreslå åtgärder för att förhindra detta och stärka möjligheterna till uppföljning och kontroll, dels att analysera grundorsakerna till kostnadsutvecklingen inom…
Köp här

Isbn: 9789174375220

Utgivningsår: 20120316

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Socialdepartementet

SLUTSÅLD. Översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv. Kortfattad och lättläst sammanfattning av slutbetänkande från Pensionsåldersutredningen.
Köp här

Isbn: 9789138239254

Utgivningsår: 20130620

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Socialdepartementet

Kategorier: Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Psykisk hälsovård Särskilda rättsområden
Utredningen presenterar en bedömning av vilka steg som krävs för att kunna åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för en god och jämlik psykisk hälsa. Utredningen diskuterar dels vilken inriktning arbetet bör ha, dels vilka åtgärder som krävs för att uppnå en långsiktig utveckling med gemensamt ansvar i…
Köp här

Isbn: 9789138248881

Utgivningsår: 20190116

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Socialdepartementet

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
SLUT. KAN INTE BESTÄLLAS. Utredningens målsättning: vill stödja och stimulera innovations- och förändringsarbete i offentlig verksamhet på två sätt: För det första genom att lägga förslag som syftar till att ytterligare konkretisera regeringens politik på området. Utredningen vill förbättra förutsättningarna i…
Köp här

Isbn: 9789138239551

Utgivningsår: 20130613

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Socialdepartementet

HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. Ny prismodell för läkemedel med takpris! Föreslår en ny typ av prissättning för läkemedel som subventionerats i minst fem år. Denna ska baseras på en internationell referensprissättning (IRP), där svenska priser jämförs med priserna inom främst andra EU-länder. När det gäller…
Köp här

Isbn: 9789138238264

Utgivningsår: 20121114

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Socialdepartementet

Har sett över vissa frågor på begravningsområdet. I översynen har ingått att analysera dels behovet av ändrad lagstiftning i syfte att uppnå en miljömässig hantering av metaller efter kremering, dels hur prövning av nya begravningsmetoder kan regleras. Uppdraget har även rymt att utreda hur Stockholms och Tranås…
Köp här

Isbn: 9789138240502

Utgivningsår: 20131218

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Socialdepartementet

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. Ser över ersättningen för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken och föreslår en mer ändamålsenlig utformning av ersättningen. Syfte: att förstärka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar kvalitetsutveckling och finansiering av insatsen.
Köp här

Isbn: 9789138240762

Utgivningsår: 20140225

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Socialdepartementet

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Föreslår att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag – lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt…
Köp här

Isbn: 9789138242506

Utgivningsår: 20150305

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC