Bläddra

Anställningsskydd : en lagkommentar

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Anställningsskydd : en lagkommentar

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Anställningsskydd är en kommentar till anställningsskyddslagen och till andra författningar på anställningsskyddets område. Hit hör också den europeiska rättens regler om antällningsskydd.

I fråga om den nya lagstiftningens ikraftträdande märker man att denna i väsentliga hänseenden styrs av arbetstagarnas börjedagar i anställningen, vilket innebär att olika lagregler - exempelvis om visstidsanställning eller återanställningsrätt - kommer att gälla olika för skilda grupper av anställda, i den mån dessa ojämnheter inte har kunnat utjämnas genom kollektivavtal.

Ytterligare en fråga som har vuxit i svårhetsgrad gäller konkurrensen mellan olika lagar. Konkurrensen mellan diskrimineringslagen och arbetsrättsliga lagar som LAS och MBL har inte blivit klarlagd. Hit hör sådana vardagsfrågor som saklig grund, turordningar och föreningsrätten. Regler i 3 kap. 12 § diskrimineringslagen om rätt att exempelvis få reda på oorganiserades löner har inte samordnats med MBL och stämmer inte med internationella konventioner om skyddet för den enskildes person.

Antalet rättsfall som kommenteras har stigit med bortåt 200 stycken. Bland rättsfallen märker man också ett tilltagande antal viktiga rättsfall från de europeiska domstolarna. När det gäller de svenska rättsfallen märker man också hur som socialt präglade hänsynstaganden börjar få ett insteg i praxis på bekostnad av den avtalsrätt som anställningsavtalen bygger på.

Lars Lunning är hedersdoktor vid Stockholms universitet. Gudmund Toijer är justitieråd.