Bläddra

Djurhållning och betesdrift : djur, människor och landskap i västra Östergötland under yngre bronsålder och äldre järnålder

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Köp här

Djurhållning och betesdrift : djur, människor och landskap i västra Östergötland under yngre bronsålder och äldre järnålder

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Köp här
Syftet med detta arbete är att analysera och beskriva djurhållningen under yngre bronsålder och äldre järnålder med utgångspunkt i ett mångfacetterat arkeologiskt material. Östergötland och särskilt trakten kring Västerstad i landskapets västra del står i fokus. Den inriktning människorna har haft på boskapsskötseln och jordbruket i stort har inverkat på en hel rad andra aspekter av vardagslivet under den aktuella perioden utan att för den skull vara determinerande. Några frågor som diskuteras är husdjursstockens artsammansättning, vinterstallning, utegångsdrift, betesdriftens organisation och beteslandskapets utformning. Djurhållningens roll i det förhistoriska samhället belyses även i ett vidare perspektiv.