Bläddra

Om prövningstillstånd i Högsta domstolen vid godtycklig eller uppenbart oriktig bevisvärdering i brottmål

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Särskilda rättsområden
Köp här

Om prövningstillstånd i Högsta domstolen vid godtycklig eller uppenbart oriktig bevisvärdering i brottmål

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Särskilda rättsområden
Köp här
En godtycklig eller uppenbart oriktig bevisvärdering i brottmål anses sedan länge i sig inte utgöra en grund för prövningstillstånd i Högsta domstolen. Rättsläget har emellertid förändrats genom att Europakonventionen gäller som svensk lag. Europadomstolens praxis om artikel 6 i konventionen om den misstänktes rätt till en rättvis rättegång visar att en godtycklig eller klart orimlig bevisvärdering utgör en kräkning av den rättigheten. Huruvida så är fallet prövas med ledning av ett subjektivt och objektivt test. Granskningen avser bl.a. hur underlaget till dom eller beslut har åtkommits och formats av parterna vid bevisupptagningen, utförandet av bevisvärderingen som sådan och de skäl som angetts för den och slutsatsen att beröva den misstänkte hans rättigheter. Enligt artikel 1 i Europakonventionen ska kränkta rättigheter återvinnas, t.ex. rätten att anses oskyldig till dess skuld blivit lagligen fastställd. Det kan ske genom en ny prövning av åtalet inför domstol.