Bläddra

Praktisk juridisk metod

Kategorier: Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här

Praktisk juridisk metod

Kategorier: Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här
Det här är en lärobok – och handbok – i juridisk problemlösning. Huvudsyftet med boken är att åt studenter på juristutbildningen och andra kurser i juridik erbjuda en systematisk presentation av juridikens arbetsmetoder för juridisk problemlösning. Boken skiljer sig från andra läroböcker i juridisk metod genom att den är inriktad på det praktiska hantverket. Den behandlar också åtskilliga moment i den juridiska problemlösningsprocessen utöver de som hänför sig till rättskälleläran och anknytande ämnen. De juridiska problemösningsmetoderna behandlas dessutom i ett praktikerperspektiv, inte i ett rättsfilosofiskt eller annars utomjuridiskt perspektiv. Kort sagt får studenten en instruktion i hur man steg för steg går till väga när man löser juridiska problem – om man så vill en manual – och vad man därvid bör tänka på. Detta är kunskaper som även många praktiskt verksamma jurister haft stor nytta av för att nå snabba och korrekta resultat vid juridisk problemlösning. Boken tar sin utgångspunkt i juristernas arbetsuppgifter och presenterar ett tillvägagångssätt i sex olika led. De kunskaper och färdigheter som vart och ett av leden kräver utvecklas sedan i bokens olika kapitel. Boken är skriven för att kunna läsas med behållning av läsare på alla nivåer av juridisk kunskap och erfarenhet. För nybörjaren fungerar den som introduktionsbok. För den utbildade och erfarne juristen ger den en fördjupad förståelse för hur avancerad juridisk problemlösning – av vilken författaren har omfattande erfarenhet – kan och bör genomföras. Boken uppdateras, överarbetas och revideras kontinuerligt. I den aktuella elfte upplagan har språket stramats upp, varigenom framställningen trots många utvidgningar kunnat hållas inom sam¬ma sidomfång som i den förra upplagan. Nya avsnitt har tillfogats om kritisk rättsteori (11.8.6), Rawls samhällsfördrag (11.2.4) och den Europeiska ombudsmannen (5.7.2.6). Flertalet ändringar och tillägg är spridda, men särskilt kan nämnas att framställningen om EU-rät¬ten (5.7) och om juridikens egna begrepp 6.3.7 har utvidgats något. Sakregistret redigerades i den tionde upplagan om till att hänvisa till avsnitt i stället för sidor. Syftet var att registret inte ska behöva göras om från grunden i varje ny upplaga, vilket gör det möjligt att med tiden utveckla ett mer genomarbetat sakregister av högre kvalitet. Detta arbete har fortsatts vid redigeringen av den aktuella upplagan. Läsaren har också god hjälp av att viktiga ord ofta kursiverats. Sådana kursiveringar kan ofta fungera ungefär som underrubriker.