Bläddra

av:Maria Nääv, Mauro Zamboni, Maria Nääv, Håkan Andersson, Antonia Bakardjieva Engelbrekt, Vladimir Bastidas, Maria Grahn-Farley, Minna Gräns, Håkan Hydén, Jan Kleineman, Jane Reichel, Joel Samuelsson, Mårten Schultz, Torben Spaak, Eva-Maria Svensson, Filippo Valguarnera, Peter Wahlgren

Kategorier: Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Vad är det egentligen en jurist gör när hen ska lösa en juridisk fråga? Vilken metod används? Om du skulle fråga en jurist i dag om vad juridisk metod är, skulle du säkert få samma svar som det påstås att Sankt Augustinus gav när han fick frågan om vad tid är: ”Om du inte frågar mig om vad tid är, så vet jag svaret;…
Köp här

Isbn: 9789144116761

Utgivningsår:20180820

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198430929

Utgivningsår:20210426

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BB

av:Wiweka Warnling Conradson

Kategorier: Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
VAD ÄR ”RÄTT”? Frågan kan tolkas på ett handfast sätt, i betydelsen vad som är gällande rätt när man försöker lösa ett visst juridiskt problem: T.ex. om man få slå sina barn (barnaga) eller om det är förbjudet. Frågan kan också ges en rättsteoretisk innebörd, om man försöker förstå juridikens väsen och…
Köp här

Isbn: 9789139208891

Utgivningsår:20190110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Bert Lehrberg

Kategorier: Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Det här är en lärobok – och handbok – i juridisk problemlösning. Huvudsyftet med boken är att åt studenter på juristutbildningen och andra kurser i juridik erbjuda en systematisk presentation av juridikens arbetsmetoder för juridisk problemlösning. Boken skiljer sig från andra läroböcker i juridisk metod genom att den…
Köp här

Isbn: 9789198214680

Utgivningsår:20190815

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BB

av:Lupita Svensson

Kategorier: Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Inom många professioner är man i dag rättstillämpare utan att vara jurist. Syftet med den här boken är att ge icke-jurister en introduktion till att göra rättsfallsanalyser och stimulera till att låta detta bli en del av det vardagliga arbetet. ”Rättsfallsanalys för icke-jurister” går igenom rättsteknik på…
Köp här

Isbn: 9789139115410

Utgivningsår:20161230

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198214697

Utgivningsår:20200801

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BB

av:Wiweka Warnling-Nerep

Kategorier: Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
VAD ÄR RÄTT? Frågan kan tolkas på ett handfast sätt, i betydelsen vad som är gällande rätt när man försöker lösa ett visst juridiskt problem. Frågan kan också ges en rättsteoretisk innebörd, om man försöker förstå juridikens väsen och t.ex. vill analysera vad som skiljer rättsregler från andra typer av…
Köp här

Isbn: 9789139207085

Utgivningsår:20150826

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Ola Svensson

Kategorier: Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
I denna rättsfilosofiska studie uppmärksammar Ola Svensson den amerikanske filosofen John Rawls teori om rättvisa som skälighet. Svensson har i många år undervisat om denna teori på juridiska institutionen i Lund och framställningen bygger på hans föreläsningsanteckningar. Om du anser att det är viktigt att de lagar,…
Köp här

Isbn: 9789154405763

Utgivningsår:20200422

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BB

av:Karin Kulin-Olsson

Kategorier: Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Boken ger en översiktlig orientering kring de ämnen, som utgör grunden för juridiska studier med bl.a. rättshistoria från de gamla grekerna till dagens rättssamhälle, den svenska rättsordningen, rättskällor, rättsväsendets företrädare, rättegångsformer, europarätt och den grundläggande och mycket centrala juridiska…
Köp här

Isbn: 9789172234383

Utgivningsår:20110125

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Rättshistoria Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Under hösten 2019 anordnades på Juridiska institutionen en doktorandkurs i rättshistoria för doktorander i juridik. Kursens huvudsakliga syfte var att presentera rättshistorieämnet ur olika infallsvinklar. Presentationerna gav en överblick olika metodologiska inriktningar som rättskultur, rättsgenetik och komparativ…
Köp här

Isbn: 9789186645175

Utgivningsår:20220315

Utgivare: Institutet för rättshistorisk forskning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172170346

Utgivningsår:20020128

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Axel Hägerström

Kategorier: Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Första delen i Rätten och staten, Rättsidéers uppkomst, var ursprungligen en föreläsningsserie som Axel Hägerström höll hösten 1917. Här undersöker Hägerström uppkomsten av idén om rättigheter och skyldigheter, både ur ett historiskt och psykologiskt perspektiv. Den andra delen, Stat och statsformer, hölls hösten 1921.…
Köp här

Isbn: 9789174513431

Utgivningsår:20120726

Utgivare: Dejavu Publicerings AB

Mediatyp: BC

av:Claes Lernestedt

Kategorier: Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
I boken behandlas något som är både viktigt och tilltagande problematiskt för dagens straffrätt: dess möte med vad som i dag brukar refereras till som ”strukturella perspektiv”. Här sätts särskilt i fokus klass-, genus- och mångkulturella perspektiv, och bland övergripande frågeställningar kan nämnas hur…
Köp här

Isbn: 9789176787694

Utgivningsår:20101116

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Bengt Lindell

Kategorier: Beslutsteori Forskning och informationshantering Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Helhetsbedömningar och intresseavvägningar är vanligt förekommande inom juridiken. Denna bok handlar om ett strukturerat sätt att göra sådana bedömningar. Metoden, som bygger på multikriterieanalys, kan användas på alla rättsområden där helhetsbedömningar och intresseavvägningar behöver göras och överhuvudtaget i alla…
Köp här

Isbn: 9789176789407

Utgivningsår:20150624

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Christina Ramberg, Alexander Besher, Laura Carlson, Adam Croon, Claes Granmar, David Kleist, Pernilla Leviner, Annika Norée

Kategorier: Juridik Primära rättskällor Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
Denna bok syftar till att hjälpa studenter som är nya på juristprogrammet att förhålla sig kritiskt och kreativt till material som jurister hänvisar till genom att förklara varje rättskällas styrkor och svagheter samt hur rättskällorna samverkar. Boken…
Köp här

Isbn: 9789139025986

Utgivningsår:20240109

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9781582701141

Utgivningsår:20040507

Utgivare: Beyond Words Publishing

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171732200

Utgivningsår:20050805

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Per Norberg, Susanne Fransson

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Hur kan juridiken användas för att motverka strukturell diskriminering? Det är en av många frågor som ställs i Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter. Syftet med boken är att ge kunskap och verktyg för rörelse och aktivitet, och att vara ett underlag för diskussion och reflektion. I sju…
Köp här

Isbn: 9789189077065

Utgivningsår:20200907

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

av:Håkan Gustafsson

Kategorier: Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Liksom en gam cirklar runt ett kadaver, så kretsar denna bok runt ett antal rättsliga föreställningar och begrepp som genom åren kommit att uppta – och alltmer begränsa – rättsvetenskapens synfält. Här presenteras emellertid ingen metod, inte heller någon teori eller något program och än mindre någon lära – och allra…
Köp här

Isbn: 9789197832861

Utgivningsår:20110920

Utgivare: Göteborgs universitet

Mediatyp: BC

av:Sacharias Votinius

Kategorier: Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Med begreppet det samhällsbärande kontraktet fångar Sacharias Votinius att de emancipatoriska värden som sedan antiken bär upp den västerländska civilisationen representeras av civilrättens själva hjärtpunkt — kontraktsrelationen.  Kontraktet utgör den västerländska civilisationens moraliska och rättsliga…
Köp här

Isbn: 9789170613357

Utgivningsår:20210816

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av:Håkan Gustafsson

Kategorier: Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Liksom en gam cirklar runt ett kadaver, så kretsar denna bok runt ett antal rättsliga föreställningar och begrepp som genom åren kommit att uppta, och alltmer begränsa, rättsvetenskapens synfält. Här presenteras emellertid ingen metod, inte heller någon teori eller något program och än mindre någon lära – och allra…
Köp här

Isbn: 9789177371564

Utgivningsår:20211124

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Helena Striwing

Kategorier: Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Kan sanna utsagor om en händelse skiljas från utsagor om förvanskade eller uppdiktade händelseförlopp? Finns några kännetecken som utmärker den ena kategorin och samtidigt avgränsar den från den andra? Frågorna upphör aldrig att fascinera. För rättsväsendet är de centrala. Författaren nalkas frågan från språklig…
Köp här

Isbn: 9789163770739

Utgivningsår:20150130

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Claes Martinson

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
– Har du forskat? Kring bankjuridiska teman? Vilka forskningsresultat har du kommit fram till? Begreppet forskningsresultat används endast i liten utsträckning i förmögenhetsrätten. I teorin kan detta förklaras med att begreppet är problematiskt för hela rättsvetenskapen. Rättsvetenskapsforskare gör av olika…
Utgått

Isbn: 9789177370277

Utgivningsår:20180823

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198430936

Utgivningsår:20221101

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Föreslår att alla förvaltningsrätter och kammarrätter ska ha en domstolsintern specialisering för skattemål i syfte att uppnå stärkt rättssäkerhet, bättre kvalitet och ökad effektivitet i behandlingen av dessa mål. Utredningen föreslår vidare att antalet lagfarna domare utökas från en…
Köp här

Isbn: 9789138241936

Utgivningsår:20141202

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Raymond Wacks

Kategorier: Juridik Rättsmetoder, rättsteori och rättsfilosofi Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Understanding Jurisprudence provides an illuminating and engaging introduction to the central questions of legal theory. It is the perfect starting point for those new to the subject.
Köp här

Isbn: 9780198864677

Utgivningsår:20201126

Utgivare: Oxford University Press

Mediatyp: BC