Bläddra

Bättre skydd mot diskriminering. SOU 2016:87. : Betänkande från Utredningen

Kategorier: Juridik
Köp här

Bättre skydd mot diskriminering. SOU 2016:87. : Betänkande från Utredningen

Kategorier: Juridik
Köp här
Att inte utsättas för diskriminering är en mänsklig rättighet. Trots det är vårt samhälle långt ifrån fritt från diskriminering. Ett annat problem är att många av dem som har diskriminerats inte får stöd och hjälp med att ta till vara sina rättigheter.Det övergripande syftet med vår utredning har varit att hitta lösningar på dessa problem eller åtminstone vägar för att minska dem.

Utredningens uppdrag har bestått av ett antal olika delar:
  • Översyn av Diskrimineringsombudsmannens (DO) roll och uppdrag.
  • Översyn av organisationen av arbetet mot diskriminering på regional och lokal nivå
  • Analys av om en annan ordning än den nuvarande för tillsyn över och främjande av likabehandling kan bidra till att säkerställa ett effektivt arbete mot diskriminering.
  • Analys av diskrimineringslagens bevisbörderegel.
  • Analys av vem som ska ansvara för tillsynen över arbetet med åtgärder mot diskriminering i skolan DO eller Skolinspektionen.
  • Analys av om regleringen om skydd mot diskriminering i offentlig verksamhet behöver ändras.

Särskild utredare: Anna-Karin Lundin.