Bläddra

SO-Serien Samhällsboxen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

SO-Serien Samhällsboxen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här
Hela SO-serien är uppdaterad för Lgr11. SO-serien Samhälle betonar samspelet mellan individ och samhälle. Här finns det mesta som eleverna behöver för att kunna orientera sig i dagens samhälle och förstå det som händer omkring dem. SO-serien tar fasta på att samhällsfrågor kan belysas utifrån olika perspektiv och öppnar för diskussioner och egna ställningstaganden.

Läs mer
Pedagogiska tankar
Hur håller man motivationen igång hos elever som är snabba och som slukar kunskap? Och samtidigt hos dem som har svårt att förstå texten i grundboken?
Låt dina elever ta sig an samhällskunskapen med hjälp av ett klassiskt uppbyggt läromedel. Själva kunskapsstoffet är lättillgängligt och läromedlet tar er till de kunskapsmål som den nya läroplanen förskriver. Bland annat handlar det om direkt tilltal, en tydlig berättarröst, luftig layout och inte för informationstätt.
Det finns ett SO-S för varje behov – heterogen klass. SO-Serien hjälper dig att ge alla dina elever rätt utmaning. Välj antingen SO-S Ämnesboken, årskursböckerna eller Maxi. Ämnesboken är en sammanslagning av årskursböckerna. Varje grundbok ger en noga utvald baskurs så att alla ska kunna nå sina mål i geografi. För elever med behov av större utmaningar finns SO-S Maxi som har en utökad kurs och mer stoff. Onlineböckerna har talsyntesfunktion, vilket underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter.
Lättillgängliga texter. Texterna är skapade utifrån nya forskningsrön, från bland andra Monica Reichenberg, docent i ämnesdidaktik, som säger att direkt tilltal och en tydlig berättarröst gör texterna mer levande och engagerande. Formen är lätt och luftig så att eleverna enkelt hittar. Det finns sammanfattningar, faktarutor, fördjupningar, uppgifter och ordförklaringar som bryter av och förtydligar.
Ett väl avvägt innehåll i linje med Lgr 11. Innehållet i seriens grundböcker är väl avvägt, varken för mycket eller för lite. Urvalet bygger på den undersökning i 17 svenska skolor vi gjorde inför revideringen av SO-Serien, och som visade att undervisningspraxis är ungefär likadan i hela landet. Men vi har även gjort en mycket grundlig granskning av vad som krävs för att serien ska överensstämma med de nya kursplanerna i Lgr11.
Komponenter
- Ämnesbok åk 7-9 SO-S Samhällskunskap 7 fokuserar framför allt på förhållanden för Sveriges befolkning förr och nu. Det finns även kapitel om socialt samspel, lag och rätt samt privatekonomi. SO-S Samhällskunskap 8 behandlar främst politiska styrelsesätt, arbetsliv och massmedia. SO-S Samhällskunskap 9 har ett globalt perspektiv och tar upp ämnen om bland annat handel, konfliktlösning och fattigdomsbekämpning. Där finns också ett klargörande kapitel om samhällsekonomi.
Innehåll
SO-S Samhällskunskap 7 Lgr 11
Kap 1 Sverige förr och nu
Kap 2 Folk i Sverige
Kap 3 Leva tillsammans
Kap 4 Lag och rätt
Kap 5 Våra pengar
SO-S Samhällskunskap 8 Lgr 11
Kap 1 Demokrati och diktatur
Kap 2 Parti och ideologi
Kap 3 Så styrs Sverige
Kap 4 Arbete och försörjning
Kap 5 Massmedier
Kap 6 Reklam
SO-S Samhällskunskap 9 Lgr 11
Kap 1 Samhällets pengar
Kap 2 Handel i världen
Kap 3 Världssamfundet
Kap 4 Krig eller fred
Kap 5 Hur mår världen?
- SO-S Samhällskunskap Ämnesboken Ämnesboken är en sammanslagning av de tre årskursböckerna.
- Lärarhandledning Även lärarmaterialet är reviderat och det finns en lärarhandledning till varje ämne. Tankarna om de fem förmågorna ligger till grund för de nya lärarhandledningarna till SO-Serien. Övningarna i lärarhandledningarna utgår tydligt från både ”The Big 5”, kursplanerna i SO samt från aktuell forskning kring språk och tänkande. Varje lärarhandledning innehåller även prov som liknar de nationella proven. Det är bara att kopiera, dela ut och se klassen komma igång!
- MAXI-boken För de snabba, de som vill ha större utmaningar, finns SO-Serien Maxi. Maxiboken utgår från Ämnesboken, men nya kapitel har tillkommit, och i de ursprungliga kapitlen har delvis nytt stoff lagts till.
I SO-S Samhällskunskap Maxi finns fler beskrivningar av de nya kommunikationsformerna, de nya metoderna för opinionsbildning och det helt förändrade försvaret. Dessutom finns ett kapitel som ställer frågan om vad som är kunskap och hur man är källkritisk.
Kostnadsfri webbapp
Med SO-Serien Samhälle webbapp får eleverna träna de viktiga ämnesbegreppen till varje kapitel i SO-Serien Samhälle. Enkel och gratis begreppsträning, inte bara på svenska, utan också på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Inget behöver laddas ner, bara att surfa in på webbappen via smartmobil, surfplatta och dator.
Onlinebok och digitalbok
SO-serien finns digitalt. Ämnesboken finns som digitalbok och Maxiboken och årskursböckerna som onlineböcker.
Digitalt paket för alla fyra SO-ämnena Många ämnen i SO överlappar varandra och med onlineböckerna kan du som lärare planera flexibelt mellan olika kapitel och avsnitt i böckerna och skapa din egen röda tråd i undervisningen. Det underlättar din egen ämnesintegrering. Du kan köpa SO-S Samhälle Maxi onlinebok, SO-S Geografi Maxi onlinebok, SO-S Historia Maxi onlinebok och SO-S Religion Maxi onlinebok i ett digitalt paket. Ett digitalt paket-abonnemang är 15% billigare än att köpa varje Maxi onlinebok separat.

Om författarna
Författare Ulla Andersson säger "Det är det absolut roligaste jag gjort - att skriva samhällsboken. Jag är lärare så det här med författeri är nytt för mig. Jag träffar mina elever dagligen och därför förstår jag vikten av att lyfta fram sammanhang och bearbeta språket så att det blir lustfyllt att läsa. Utan den grundläggande behovsanalysen som gjorts av redaktörerna hade jag aldrig kunnat ge elever och lärare det där lilla extra - och det är vi värda!"
Författaren till lärarmaterialet Göran Svanelid är universitetslektor, har utbildat många SO-lärare genom åren och var delaktig i den grupp som tog fram kursplanerna i SO-ämnena i Lgr11.
"The Big 5"
Göran Svanelid har råder lärare i alla ämnen att fokusera på de fem förmågor som är allra vanligast i grundskolans styrdokument, "The Big 5", för att hjälpa eleverna att nå målen.