Bläddra

Systematiskt brandskyddsarbete

Kategorier: Brandskydd och brandsäkerhet Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik

Systematiskt brandskyddsarbete

Kategorier: Brandskydd och brandsäkerhet Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här
Sedan 2004 gäller Lagen om skydd mot olyckor (LSO). I lagen anges att ägare och nyttjare av byggnader, fastigheter eller andra anläggningar ansvarar för brandskyddet. Det betyder att de skall vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Ansvaret för brandskydd omfattar såväl byggnad som organisation och verksamhet. Samhället har med lagstiftningen, reglerna och tillhörande råd angivit miniminivåer för hur detta ansvar kan tas. Enligt lagen ska brandskyddsarbetet införlivas i den dagliga förvaltningen. För vissa fastigheter och verksamheter gäller dessutom ett krav på att brandskyddsarbetet skriftligen ska redovisas för kommunen.

Denna handbok är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för främst mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i deras brandskyddsarbete och ger exempel på hur ett Systematiskt brandskyddsarbete kan organiseras och utföras. Handboken innehåller även den brandskyddsklausul som fortsättningsvis bör bifogas alla lokalkontrakt. Utformningen av klausulen är framförhandlad mellan Fastighetsägarna Sverige och motparterna Svensk Handel och Visita. Vi hoppas att boken skall göra det möjligt för er att systematiskt arbeta med brandskyddet så att antalet brandskador och dödsfall i landet minskar på sikt.