Bläddra

Andraspråkets grammatik

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen

Andraspråkets grammatik

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Denna grundbok med tillhörande övningsbok belyser andraspråkets grammatik hos personer som lär sig svenska som ett andraspråk. Syftet är att ge t.ex. blivande lärare i svenska som andraspråk kunskap om vad som utgör svårigheter i svenskan och hur typiska inlärarformer ser ut och utvecklas. Upplägget i boken bygger på att ”hitta rätt fel och fel som är rätt”. Tanken är att läsaren dels ska lära sig att skilja på olika typer av fel (hitta rätt fel), vilket i förlängningen påverkar vad man ska undervisa om, dels se vissa fel som ett steg framåt i utvecklingen (fel som är rätt), vilket bidrar till en bredare syn på språkutveckling. Att hitta rätt fel och fel som är rätt mynnar båda ut i möjligheten att effektivisera och individualisera grammatikundervisningen. Ju mer precist en lärare kan identifiera en inlärares svårigheter, desto större möjlighet finns det för eleven att träna just detta. Författaren tar upp olika delar av grammatiken, som lexikon, ordklasser, fraser, satser och textens grammatik. Varje kapitel inleds med en beskrivning av svenska språkets struktur och vilka svårigheter som finns för andraspråksinlärare. Därefter följer genomgångar av hur andraspråkstexter kan analyseras utifrån de typiska svårigheterna. Andraspråkets grammatik riktar sig till studerande på högskola och universitet som läser ämnet svenska som andraspråk. Boken ger också värdefullt stöd till lärare i svenska som andraspråk i grundskola och gymnasium. I den tillhörande övningsboken Andraspråkets grammatik. Övningsbok tränas de analyser av typiska grammatiska svårigheter i svenska som andraspråk som introduceras i denna huvudbok. För varje moment finns ett antal autentiska texter att analysera i övningsboken, och till majoriteten av texterna finns kommenterade lösningsförslag.