Bläddra

Arbetsrätt 2018 – Aktuella lagtexter 1 juli 2018 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Arbetsrätt 2018 – Aktuella lagtexter 1 juli 2018 – Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Arbetsrätt 2018 - 1 juli, redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna:

• Medbestämmandelagen (MBL)
• Utstationeringslagen
• Lagen om anställningsskydd (LAS)
• Uthyrningslagen
• Främjandelagen
• Visselblåsarlagen
• Förtroendemannalagen
• Arbetstidslagen
• Semesterlagen
• Studieledighetslagen
• Föräldraledighetslagen
• Lagen om ledighet för näringsverksamhet
• Lagen om ledighet av trängande familjeskäl
• Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete
• Diskrimineringslagen
• Lagen mot diskriminering av deltid/visstid
• Sjuklönelagen
• Kvittningslagen
• Lagen om offentlig anställning (LOA)
• Lagen om rättegången i arbetstvister (LRA)

Arbetsrätt 2018 innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.

Fr o m 1 januari 2018:
• Mindre ändringar i diskrimineringslagen och lagen om rättegången i arbetstvister

Fr o m 1 maj 2018:
• Skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet utvidgas genom att även företag som sysselsätter mindre än tio arbetstagare omfattas av förbudet.

Fr o m 1 juli 2018:
• Följdändring i sjuklönelagen beroende på att taket vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst höjs från 7,5 till 8,0 prisbasbelopp.

Fr o m 1 juli 2018:
• AD:s domar ska numera kunna skrivas under elektroniskt. Dessutom införs ett förtydligande av vem som ska vara ordförande och hur mål ska fördelas i AD.

Fr o m 1 januari 2019:
• Ändringar i sjuklönelagen som innebär att den nuvarande karensdagen i sjukförsäkringen ersätts av ett karensavdrag som motsvarar 20 % av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Med Arbetsrätt 2018 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 140 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.