Bläddra

Arbetsrätt 2020 – Aktuella lagtexter 1 juli 2020 : Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Arbetsrätt 2020 – Aktuella lagtexter 1 juli 2020 : Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Fr o m 1 april 2020: • Följdändring i lag om offentlig anställning (LOA) beroende på att riksdagen i fortsättningen skall välja en enda riksrevisor och en ställföreträdande riksrevisor med titeln riksrevisionsdirektör.

Fr o m 7 april 2020: • Med anledning av coronaviruset ändras sjuklönelagen så att regeringen ges möjlighet att meddela undantag från reglerna om arbetsgivares kostnader för sjuklön. Arbetstagare ska inte heller behöva lämna sjukintyg fr o m den sjunde kalenderdagen efter sjukanmälan och möjligheterna att kräva s k förstadagsintyg tas bort. Regeringen får rätt att själva besluta att de tidigare reglerna om sjukintyg ska återställas. • Föräldraledighetslagen ändras så att anmälningstiden på en vecka vid tillfällig föräldrapenning inte gäller vid sjukdom eller smitta.

Fr o m den 30 juli 2020 • Utstationeringslagen har gjorts till föremål för en omfattande omarbetning i samband med införande av de senaste ändringarna i EU:s utstationeringsdirektiv. Möjligheterna att reglera villkor för utstationerade i kollektivavtal utvidgas. Lönen är inte längre begränsad till minimilön, fler villkorstyper är tidigare kan krävas med stöd av stridsåtgärder och likabehandlingsprincipen för långvarigt utstationerade. • Följdändring i MBL beroende på ändringar i utstationeringslagen. Stridsåtgärder som vitas¨mot den nya 19 § i utstationeringslagen är olovliga. Dessutom flyttas den tidigare utstationeringslagen 5 a§ till 15 § och 16 §. • Följdändringar i LAS beroende på att 8 § i utstationeringslagen byter nummer till 23 §. Införs en skyldighet för kundföretag att informera bemanningsföretag om vilka arbets- och anställningsvillkor som skulle gällt om arbetstagaren hade varit anställd direkt av kundföretaget. Det införs även en skyldighet att informera bemanningsföretaget i förväg innan inhyrd arbetskraft sänds till ett annat land inom EES eller Schweiz. • Följdändring i lagen om rättegången i arbetstvister (LRA) beroende på att Sveriges kommuner och Landsting bytt namn till Sveriges Kommuner och Regioner.