Bläddra

Barns rätt till vård och sociala insatser stärks. Ds 2011:5

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Köp här

Barns rätt till vård och sociala insatser stärks. Ds 2011:5

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Köp här
Hänsyn ska tas till barnets bästa när föräldrarna inte kommer överens!

Det händer att barn inte får den vård eller det stöd de behöver därför att vårdnadshavarna inte kan enas. Här föreslås ändringar i föräldrabalken och socialtjänstlagen så att detta blir möjligt, även i fall där endast en av vårdnadshavarna samtycker.
När ett barn har två vårdnadshavare, ska dessa utöva sina rättigheter och skyldigheter i förhållande till barnet tillsammans. Barnrättsorganisationer och vårdgivare har påtalat att barn i vissa fall inte får tillgång till hälso- och sjukvård och vissa sociala insatser som barnet har behov av på grund av att vårdnadshavarna inte är ense.
Här föreslås därför att psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling samt vissa insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska få ges till barnet, trots att endast en av vårdnadshavarna har samtyckt till det.
Socialnämnden ska kunna ta beslut i sådana ärenden.