Bläddra

Brister eller olikheter? – Specialpedagogik på alternativa grundvalar

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Brister eller olikheter? – Specialpedagogik på alternativa grundvalar

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

I denna bok ifrågasätter författarna den förhärskande synen på specialpedagogiska åtgärder som ett sätt att avhjälpa en eller flera av samhället påpekade brister. Detta ställs mot ett alternativt synsätt som understryker elevers individuella psykologiska skillnader och olika kompetens. Författarna ger i boken förslag till vidare läsning och självstudier av litteratur som är både positiv och kritisk till de tankegångar som presenteras.

Några av bokens huvudpunkter är:

  • Hurdan skola vill vi ha?
  • Olika historiska specialpedagogiska modeller
  • Flerkompetens och flervetenskaplighet
  • Barn i behov av särskilt stöd i ett rationalistiskt utbildningssystem
  • Bristmodell kontra differentieringsmodell
  • Specialpedagogisk lärarroll, lärarfunktion och lärarkompetens

Boken vänder sig till blivande och yrkesverksamma lärare och pedagoger, skolledare, pedagogiska forskare och utbildningspolitiker på alla nivåer. Den är avsedd att, ibland provokativt, väcka tankar och debatt om behovet av en alternativ grundval för skola och utbildning.