Bläddra

CNC-teknik : svarv

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen

CNC-teknik : svarv

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Köp här
Industriteknik 360 är ett undervisningskoncept som vi utvecklar för Industritekniska programmet. Konceptet tar ett helhetsgrepp på undervisningen och omfattar faktaböcker och digitala läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Ämnen som arbetsmiljö, verktyg, verkstadsarbete, mätteknik, bransch- och säkerhetsfrågor beskrivs både teoretiskt och praktiskt.

Läs mer
Pluswebben utgör ryggraden i konceptet och innehåller en mängd interaktiva övningar, beskrivningar, instruktioner samt inlämningsuppgifter som stöttar det praktiska arbetet.
Faktaböckerna ges ut i tryckt version och sen kommer onlineböcker med en mängd funktioner som ytterligare hjälper eleverna att lyckas.

Digitala läromedel
Industriteknik 360 Pluswebb
Industriteknik 360 Pluswebb är en innehållsrik övningswebb för årskurs 1 på Industritekniska programmet.
Den omfattar fyra delkurser som svarar upp mot Skolverkets kurser för Industritekniska programmet:
- Människan i industrin 1 (programgemensam kurs)
- Produktionskunskap 1 (programgemensam kurs)
- Produktionsutrustning (programgemensam kurs)
- Datorstyrd produktion (inriktning produkt och maskinteknik)
Pluswebben innehåller en mängd digitala arbetsordrar med:
- interaktiva självrättande övningsuppgifter
- tydliga instruktioner och underlag för praktiskt arbete
- inlämningsuppgifter där eleven får dokumentera och reflektera över sitt arbete
Industriteknik 360 Pluswebb är ett branschanpassat läromedel som ger möjlighet till ett helt nytt undervisningssätt och tar ett helhetsgrepp på undervisningen, därför kallar vi den 360. Eleverna får sin arbetsorder via det digitala läromedlet, som inleds med en beskrivning av målen med arbetsordern tillsammans med hänvisning till relevanta faktaböcker. Eleverna övar sedan på teorin i faktaböckerna genom självrättande övningar med feedback som bidrar till ett bättre lärande. Studieresultaten sparas. Eleven får instruktioner och underlag för praktiskt arbete, utför det praktiska arbetet och dokumenterar sina kunskaper i reflekterande inlämningsuppgifter. När eleven är klar med uppgiften redovisar eleven den och kan tillsammans med läraren göra en genomgång av de olika arbetsmomenten.
Till Pluswebben finns även en lärarresurs med information, planerings- och undervisningsmaterial.
FAKTABÖCKER
Faktabok: Arbetsmiljö och säkerhet
Underlag för Människan i industrin

I Arbetsmiljö och säkerhet förenas teori och praktik på ett sådant sätt att eleverna själva får uppleva hur mycket arbetsmiljön betyder. Kunskapen växer fram genom att eleverna uppmuntras att fundera över innebörden av en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Boken behandlar även den yttre miljön med framtida klimatförändringar. Målet är att tillhandahålla ett flexibelt läromedel som hjälper eleverna att skaffa sig grundkunskaper genom ett projektinriktat och undersökande arbetssätt. I materialet finns även tips om hur Arbetsmiljö och säkerhet kan samordnas med Projektarbete 100 p. Faktaboken är generellt utformad och kan användas oavsett vald inriktning inom gymnasieskolan. Faktaboken finns inläst hos Inläsningstjänst. Övningar till boken finns i Industriteknik 360 pluswebb
Faktabok: Produktionsprocessen
Underlag för Produktionskunskap
Boken Produktionsprocessen är framtagen till gymnasieskolans kurs med motsvarande namn. Boken inleds med en kort historik och beskriver sedan dagens produktionsprocess för att slutligen blicka in i framtiden. Boken ger en helhetsbild och är tänkt att tjäna som inspirationskälla för nuvarande och blivande produktionstekniker. Boken finns inläst hos Inläsningstjänst.
Faktabok: Verkstadsteknik grundkurs
Underlag för Produktionsutrustning

Faktaboken beskriver de vanligaste verktygen och maskiner som används vid grundläggande verkstadstekniska moment. I boken beskrivs momenten: bänkarbete, borrning, klippning, kantbockning, nitning, lödning och limning, medan momenten svarvning, fräsning och svetsning hänvisas till befintliga faktaböcker. Eleven ska med hjälp av faktaboken kunna tillverka enklare produkter. Övningar till boken finns i Industriteknik 360 pluswebb.
Faktaböcker ritningsläsning
Underlag för Produktionsutrustning

Inom Ritningsläsning har vi tre olika serier att erbjuda. Instuderingsfrågor och praktiska övningar till böckerna finns i Industriteknik 360 pluswebb.
Grundkurs i ritningsläsning
Läromedlet innehåller tydliga figurer figurerna, stor och lättläst stil och skalenliga figurer är lämpligt både för lärarledd undervisning och självstudier. Lärarhandledning och extra övningar finns i Pluswebbens lärarresurs.
Modellsats
Till en del av övningarna används en byggsats. Av byggsatsens delar ska eleven bl.a. "tillverka" olika föremål efter givna ritningar.
Ritningsläsningens ABC
Boken är rikt illustrerad, med ca 150 ritningar och 150 figurer och går igenom: Ritningsblanketten, skalor, vyer, måttsättning, ytjämnhet, toleranser, förenklat ritsätt, snitt, form- och lägetoleranser, svetsbeteckningar. Den innehåller över 100 övningar, som på ett praktiskt sätt lär eleven att läsa och förstå verkstadsritningar.
Modellsats
Till många övningar används modeller från modellsatsen. Att mäta på modellerna underlättar inlärningen av bl.a. vyer och måttsättning. Modellerna är gjorda i formstabil plast.
Självinstruerande kurs i ritningsläsning
Läromedlet innehåller 9 häften (lektioner) med lektionsprov och ett häfte med slutprov. Häftena beställs som komplett sats.
Modellsats
Till många övningar används modeller från modellsatsen. Att mäta på modellerna underlättar inlärningen av bl.a. vyer och måttsättning. Modellerna är gjorda i formstabil plast.
Lärarhandledning och extra övningar finns i Pluswebbens lärarresurs
Handledningen innehåller lektionsdisponering och lösningar till lektions- och slutprov. Extra övningar är påbyggnad till den självinstruerande kursen i ritningsläsning.
Form- och lägetoleranser
Underlag för Produktionsutrustning

Läromedlet Form- och lägetoleranser förklarar på ett lättbegripligt sätt hur man ska tolka det standardiserade toleranssystemet för form, riktningar lägen och kast. Boken ger också exempel på hur toleranser kan kontrolleras. Instuderingsfrågor och praktiska övningar till boken finns i Industriteknik 360 pluswebb.
Faktabok: CNC-teknik Svarv
Underlag till Datorstyrd produktion

Den här boken riktar sig till alla som ska arbeta med CNC-styrda svarvar. Hur ska jag planera bearbetningen, vilka faktorer påverkar mitt val av parametrar och verktyg när jag ska skapa mitt CNC-program? Det och mycket mer tas upp i den här boken. Grundläggande kunskaper inom CNC-teknik fordras för att förstå och korrigera i ett bearbetningsprogram. CNC-teknik tillsammans med aktuell kännedom om skärteknik är nödvändiga kunskaper för att bli en framgångsrik operatör. Boken kan användas såväl inom undervisning men även som ett uppslagsverk när du behöver hitta lösningar på specifika problem inom grundläggande CNC-teknik för svarvning. Instuderingsfrågor och praktiska övningar till boken finns i Industriteknik 360 pluswebb.