Bläddra

Digital kompetens för lärare

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Digital kompetens för lärare

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här
De senaste åren har grundskolans och gymnasiets läroplaner förändrats i syfte att stärka elevernas digitala kompetens. Det ställer nya krav på både lärare och skolledning. Vad behöver lärare och skolledning känna till för att kunna bidra till en forskningsbaserad utveckling av elevernas digitala kompetens? Och hur kan de utveckla barns och ungas förståelse för, och kritiska förhållningssätt till, de digitala miljöer som de kommer i kontakt med?

I boken DIGITAL KOMPETENS FÖR LÄRARE diskuteras frågan om skolans digitalisering ur ett samhällsperspektiv. Här ges inledningsvis en bakgrund om samhällets och skolans digitalisering. Centrala begrepp belyses och diskuteras ur ett forskningsperspektiv. Frågor kring programmering, kritisk informations- och texthantering behandlas. Slutligen lyfts lärares digitala kompetens i relation till undervisning med digital teknik, öppna lärresurser och professionell utveckling med hjälp av sociala medier.

Boken syftar till att ge verksamma och framtida lärare kunskaper om det centrala innehållet i den digitala kompetens som lärare behöver.  Boken är även tänkt att ge underlag för rektorer och beslutsfattare på olika nivåer när det gäller lärares kompetensutveckling.

Samtliga författare är, eller har varit en del av forskningsmiljön Lärande och IT vid Göteborgs universitet. Redaktörer för boken är Anna-Lena Godhe, universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet, och Sylvana Sofkova Hashemi, universitetslektor i ämnesdidaktik och docent i utbildningsvetenskap med inriktning mot informationsteknologi och lärande vid Göteborgs universitet.