Bläddra

En ny biobankslag : betänkande. SOU 2010:81

Kategorier: Biomedicinsk teknik Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

En ny biobankslag : betänkande. SOU 2010:81

Kategorier: Biomedicinsk teknik Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här
Forska på biobanksprover - men inte utan information och samtycke

Föreslår en ny biobankslag, en lag om samlingar av mänskligt biologiskt material (vävnadsprover). Den nya lagen utgör en omarbetning av den nu gällande biobankslagen. Lagens syfte är oförändrat. Lagen ska reglera hur vävnadsprover, med respekt för den enskilda människans integritet, får samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål.
Lagen ska tillämpas på vävnadsprover som samlats in och bevaras för bl.a. framställning av läkemedel eller medicintekniska produkter, men endast om dessa prover bevaras längre än sex månader eller används för något annat ändamål än det som gällde vid provtagningen.
Den nya lagen innebär i övrigt:
  • Lagens tillämpningsområde utökas; gäller inte bara för hälso- och sjukvården utan även för andra verksamheter.
  • Vävnadsprover ska kunna samlas in och bevaras för provgivarens vård och behandling och vissa angränsande ändamål så länge provgivaren inte motsätter sig det. Provgivaren måste informeras och har kvar sin rätt till självbestämmande. När det inte är fråga om vård och behandling krävs uttryckligt samtycke.
  • Regler om spårbarhet genom registrering i främst Svenska biobanksregistret.
  • Reglering av biobankernas personuppgiftsbehandling och om IT-säkerhet.
  • Friare former men tydligare krav för utlämnande av vävnadsprover från biobanker.
  • Vävnadsprover från en biobank ska kunna lämnas ut för identifiering av avlidna och för utredning av faderskap eller av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken.
  • Förbud mot att vävnadsprover som omfattas av biobankslagen används för brottsutredning.