Bläddra

Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning. Ds 2016:12

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning. Ds 2016:12

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
Innehåller förslag som syftar till att anpassa svensk rätt gällande etikprövning av forskning som avser människor till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG [EUT L 158, 27.5.2014, s. 1, Celex 32014R0536, (EU-förordningen)].

EU-förordningen syftar till att ytterligare harmonisera reglerna om genomförande av kliniska prövningar inom Europeiska unionen och därmed förenkla förfarandet, speciellt gällande prövningar som ska ske i flera medlemsstater.