Bläddra

EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder. Ds 2014:35

Kategorier: Civilrättsliga åtgärder Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Köp här

EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder. Ds 2014:35

Kategorier: Civilrättsliga åtgärder Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Köp här
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA.

Lämnar förslag till kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor. Förordningen är direkt tillämplig i alla EU:s medlemsstater från den 11 januari 2015. För sin tillämpning i Sverige krävs vissa kompletterande bestämmelser.

Genom förordningen införs regler för att en kontaktförbudsliknande skyddsåtgärd som har meddelats i en medlemsstat ska erkännas och få effekt i en annan medlemsstat om den skyddsbehövande beger sig till den staten. Erkännandet ska inte kräva något särskilt förfarande i den anmodade staten.

Presenterar också förslag till bestämmelser om behörig myndighet och behörig domstol. Inga svenska skyddsåtgärder bedöms falla inom förordningens tillämpningsområde. Förslag till det närmare förfarandet lämnas därför endast för åberopande av utländska skyddsåtgärder i Sverige. Det föreslås att det införs en särskild lag med kompletterande bestämmelser till förordningen.