Bläddra

Fastighetsförmedling : Övningsbok

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden

Fastighetsförmedling : Övningsbok

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Att övning ger färdighet är ett klassiskt talesätt vars sanningshalt gång på gång bekräftas i undervisningen. Det är likaledes sant att god övning förutsätter ett bra övningsmaterial. Författarna har sedan många år skapat och utvecklat ett övningsmaterial i mäklarrätt för fastighetsmäklarstudenter. Denna övningsbok, som är avsedd att utgöra ett komplement till, och användas tillsammans med, läroboken Fastighetsförmedling av Ola Jingryd och Lotta Segergren, är en vidareutveckling av det övnings­materialet.
Boken innehåller tre delar:

Del I innehåller ett antal principiellt viktiga rättsfall från de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna. Rättsfallen tjänar två syften: dels för inläsning av viktig rättspraxis, dels som underlag för rättsfallsseminarier.
Del II består i ett antal uttalanden från Fastighetsmäklarinspek­tionen (tidigare Fastighetsmäklarnämnden) som ger uttryck för myndighetens syn på viktiga rättsfrågor.
Del III består av ett antal övningsuppgifter med facit. Uppgifterna är indelade i två kate­gorier: introduktion och fördjupning. Introduktionsupp­gifterna handlar om den rena mäklarrätten, det vill säga de regler som direkt styr fastighetsmäklarens yrkesutövning, främst fastighets­mäklar­lagen (2011:666), medan fördjupningsuppgifterna integrerar mäklarrätten med andra rättsområden som aktuali­seras i förmedlingsarbetet såsom fastighetsrätt och familjerätt.

Huvudbok