Bläddra

Forskningsmetodik : idéhistoriska utblickar och teoretiska perspektiv

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod

Forskningsmetodik : idéhistoriska utblickar och teoretiska perspektiv

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här
Dagens komplexa samhälle ställer helt nya krav på forskningen om det sociala livet. Därför finns det ett stort behov av omstrukturering av dagens forskningsmetoder. Samtidigt råder begreppslig förvirring och splittring vad gäller metodologiska frågor. Den här boken försöker både ringa in vad splittringen handlar om och ge förslag till en ny riktning för forskningsmetodiken.

Läs mer
Här betonas vikten av att ständigt upprätthålla en distinktion mellan teknik, metod, metodik och metodologi. Därigenom kan man få grepp om det i forskningsmetodikens struktur som är gemensamt för alla vetenskaper och definiera dess huvudkomponenter: determinism, kausalitet och sannolikhet.
Förutom att analyseras var för sig, placeras dessa komponenter in i ett idéhistoriskt sammanhang, där deras betydelse för vetenskapernas utveckling lyfts fram. Dessutom innehåller boken en diskussion om det rumsliga perspektivet, intersektionalitet, komplexitet och ledtrådsparadigmet. Särskilt betonas den etiska dimensionen som en viktig del av den moderna forskningsmetodiken.
Boken vänder sig i första hand till dem som forskar inom samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen, men kan med fördel läsas även av andra intresserade av vetenskaplig metodik.

Om författarna
Sergio Cuadra B är filosofie doktor i sociologi och arbetar vid Malmö högskola. Han har de senaste tjugo åren, parallellt med sin forskning, undervisat om forskningsmetoder på såväl grund- och avancerad nivå som på forskarutbildningsnivå.