Bläddra

Grundläggande strålningsfysik

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap

Grundläggande strålningsfysik

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Mats Isaksson är professor i radiofysik och utsedd excellent lärare vid Göteborgs universitet. Han undervisar i strålningsfysik på bl.a. sjukhusfysikerprogrammet. Ett annat arbetsområde är strålskyddsberedskap, där han utvecklar och genomför kurser och utbildningar samt medverkar i den nationella strålskyddsberedskapen. Hans forskning är bland annat inriktad mot modellering och mätmetoder för radioaktiva ämnen i omgivningen och i människokroppen. Grundläggande strålningsfysik Strålning är ett begrepp som väcker såväl rädsla och oro som nyfikenhet; strålningen kan skada levande organismer men också användas för att underlätta diagnos av sjukdomar och för olika former av behandling. Med strålning menar man i dessa sammanhang oftast så kallad joniserande strålning, det vill säga strålning med så högt energiinnehåll att den förmår sönderdela atomer i det medium som bestrålas. Grundläggande strålningsfysik ger en inblick i de grundläggande egenskaperna hos joniserande strålning och börjar med att beskriva egenskaper hos materian och strålningen. Därefter följs strålningens väg från källa till människa: växelverkan och energiöverföring, mätinstrument, effekter på levande vävnad samt strålsäkerhet. Boken innehåller även en översikt av några av strålningens tillämpningar inom medicinen samt en orientering om de strålkällor som finns i omgivningen. De stora förändringarna i denna tredje upplaga är att texten har uppdaterats för att täcka in den nya strålskyddslagen från 2018, med tillhörande föreskrifter. Dessutom har kapitlet om strålningsbiologi skrivits om för att ge läsaren ett bättre sammanhang. Grundläggande strålningsfysik är tänkt som kursmaterial i grundläggande strålningslära på universitet och högskola, som referenslitteratur för lärare, och som informationskälla för alla som vill veta mer om joniserande strålning. Tredje upplagan