Bläddra

Handbok i svenska åk 7-9

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Handbok i svenska åk 7-9

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Ämnet svenska förändras ständigt, vilket är helt i sin ordning. Vi svensklärare förbereder ju våra elever för livet i ett ständigt föränderligt informationssamhälle. Vi vet att de kunskaper som eleverna tillägnar sig i ämnet svenska utgör en grund för att de ska kunna hantera situationer och sammanhang där information, kommunikation och lärande står i fokus. Därför har vi tagit fram Handbok i svenska åk 7-9, ett läromedel som är inriktat på att ge eleverna verktyg för att lösa olika situationer i skolan och i livet.

Läs mer
Utmärkande drag
- Helt framtagen ur Lgr 11
- Praktiska tips på hur man gör
- Bild och text samverkar för att ge tydlig handledning genom arbetet
- Stegvisa genomgångar
- Förser eleverna med verktyg som är användbara i många olika situationer i och utanför klassrummet
Pedagogiska tankar - med fokus på hur man gör
Idag råder en viss informationsmättnad mot bakgrund av webbens snabba utveckling. Dina elever är omgivna av information, och behöver verktyg för att hantera detta materialflöde. Därför vilar fokus i handboken på hur man gör. Boken beskriver till exempel stegvis hur man bär sig åt när man söker information med en sökmotor eller i en ordnad databas. Eleverna får konkreta tips och förslag på hur man väljer ut nyckelord och ordnar det material man har hittat. Genom tydliga beskrivningar, både i bild och text, får eleverna reda på till exempel hur man skriver olika typer av texter, hur man leder ett möte, hur man kritiskt granskar en källa eller hur man ger respons. Med Handbok i svenska åk 7-9 utvecklar eleverna sig i samtliga färdigheter inom svenskämnet.
Ett praktiskt läromedel som komplement till det teoretiska
Handbok i svenska åk 7-9 är ett utmärkt komplement till andra svenska basläromedel. Där ett basläromedel förser dina elever med teoretisk fakta, ger handboken dina elever de praktiska och konkreta verktyg som behövs för att ta sig an olika arbetsuppgifter.
Arbetar du kanske ämnesintegrerat eller med projekt så är handboken ett utmärkt läromedel som hjälper eleverna att lyckas både med skriftliga och muntliga redovisningar. Genom tydliga exempel, tipsrutor, lathundar och detaljerade uppställningar handleds eleverna genom arbetet.
Olika lärstrategier och tydligt innehåll
Medvetenheten om olika lärstrategier har ökat. Det har vi tagit fasta på. I Handbok i svenska åk 7-9 visar ofta bild och text tillsammans hur man gör i olika situationer.
Varje kapitel presenteras med en introduktionssida med situationsanknutna bilder. I rutor står tydligt angivet vad du lär dig i kapitlet och när du har användning för denna kunskap. Kapitlen presenteras därefter med ett visuellt lättöverskådligt och pedagogiskt flödesschema som ger eleven både överblick och sammanhang. Med hjälp av dessa flödesscheman ser eleverna kapitlets innehåll. Översikter visar arbetsgången och bilderna är kopplade till det som beskrivs i texten.
Boken innehåller sju kapitel:
- Ta reda på det handlar om att söka och granska information.
- Jobba med det handlar om att bearbeta information.
- Tala om det tar upp hur man presenterar muntligt med hjälpmedel.
- Skriv om det handlar om att skriva sakprosa.
- Ta ställning handlar om att uttrycka sig och ta ställning.
- Upplev handlar om att läsa, se och lyssna till berättelser.
- Skapa tar upp hur man uttrycker sig personligt i berättelser.
Innehållsförteckningen är rubrikerna formulerade så att eleverna enkelt ska förstå vad varje stycke innehåller. Det gör det lätt att hitta. Längst bak i boken finns ett register.
Handbok i svenska och Lgr 11
Upplägget bygger på målen i kursplanen. Det är en praktisk handbok, vilket innebär att du och dina elever kan använda den i alla former av arbete i och utanför klassrummet. Den är inriktad på att bygga vidare på elevernas kunskaper och utveckla deras förmågor inom färdigheterna läsa, skriva, tala och lyssna. Handbok i svenska åk 7-9 är ett stöd som eleverna när som helst kan plocka fram.
Med hjälp av handboken ges eleverna, så som det står i läroplanen, möjlighet att "utveckla sina kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier". Med konkreta exempel och tydliga arbetsgångar guidas eleverna genom arbetet och de kan tryggt arbeta mot att uppnå kursplanens mål.
Detta läromedel finns som digitalt läromedel, som Onlinebok.

Om författarna
Birgitta Melén är projektledare, redaktör och översättare. Hon har också stor erfarenhet av arbete med kommunikation och facilitering. Birgitta har utvecklat och skrivit läromedel inom ett flertal ämnen för högstadie- och gymnasienivå, bland annat för Nationalencyklopedins skolsatsning.
Karin Sjöbeck är författare, frilansredaktör, språkrådgivare och översättare. Hon arbetar bland annat med läromedel från mellanstadiet till högskoleutbildningen och har mångårig erfarenhet av att undervisa i svenska, historia och religionskunskap på högstadiet och gymnasiet. Karin är en erfaren läromedelsutvecklare och har skrivit ett flertal böcker för olika stadier, bland annat Svenska Nu!.