Bläddra

Handläggning av LSS-frågor

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Juridik Juridik och funktionshinder Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Socialrätt
Köp här

Handläggning av LSS-frågor

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Juridik Juridik och funktionshinder Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor Socialrätt
Köp här
Under våren 2010 har SOU 2008:77, Möjlighet att leva som andra, ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning, lagts fram. Den parlamentariska kommittén tillkallades efter ett regeringsbeslut 2004-07-04. Utredningen har sedan resulterat i propositionen 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet.
Sedan reformen 1994 då LSS och LASS trädde i kraft har framför allt insatsen personlig assistans varit föremål för granskning och debatten har i mångt och mycket handlat om de kostnader som varit förenade med denna insats.
LSS har kompletterats med nya stadganden av framför allt kontrollerande karaktär. Jag tänker då på att regler om dokumentation införts, tillståndsplikt för vissa av insatserna har också införts för privata utförare. Dessutom har begreppet särskild avgift tillkommit.
I den proposition (2009/10:176) som lades fram under våren 2010 har föreslagits att tillståndsplikt för privata anordnare av personlig assistans också införs. Från och med 2010-01-01 har Socialstyrelsen övertagit länsstyrelsernas granskande uppdrag avseende tillståndspliktig verksamhet.