Bläddra

Härifrån till evigheten. SOU 2019:58. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv : Betänkande från Arkivutredningen (Ku 2017:2)

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Härifrån till evigheten. SOU 2019:58. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv : Betänkande från Arkivutredningen (Ku 2017:2)

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här
Utredningen gör en bred översyn av arkivområdet. Viktiga samhällsförändringar och arkivsektorns utveckling beskrivs. Utredningens bedömningar och förslag om hur reglering, myndighetsstyrning och statsbidrag på arkivområdet ska förtydligas, ändras och utvecklas presenteras. Några axplock bland förslagen:

  • En ny arkivlag ersätter den nuvarande arkivlagen
  • Lagen ska inledas med en paragraf som anger att syftet med lagen är att trygga tillgången till allmänna handlingar, främja tillgången till kulturarvet, och bidra till det demokratiska samhällets beständighet och utveckling.
  • Förslag som handlar om myndigheternas uppgifter i fråga om arkivbildning och arkivförvaltning.
  • Frågor om bevarande och gallring av myndigheternas allmänna handlingar, i första hand utifrån arkivlagstiftningen men även utifrån regleringen i annan lagstiftning.
  • Förslag om rör olika frågeställningar om överlämnanden av myndigheternas arkiv till arkivmyndigheterna och finansieringen av överlämnanden till den statliga arkivmyndigheten.
  • Avsnitt som behandlar verksamheterna normering, tillsyn och rådgivning i stat, kommuner och regioner.
  • Förslag som rör frågan om huruvida urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas arkiv ska hanteras och regleras i särskild ordning.
  • Frågor kring gränsdragningen och risken för överlappningar mellan Riksarkivet och andra myndigheter.
  • Ett projekt som utredningen genomfört för att analysera den digitala transformationens ekonomiska konsekvenser för Riksarkivet och för att teckna ett tänkbart framtidsscenario.

Särskild utredare: Lars Ilshammar

Utkommer i december.