Bläddra

Intresseavvägningar inom fastighetsrätten : En diskussion om lagstiftning o

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Intresseavvägningar inom fastighetsrätten : En diskussion om lagstiftning o

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Antologin handlar om intresseavvägningar inom fastighetsrätten. Utifrån sina expertområden diskuterar de fyra författarna lagstiftning och rättstillämpning.

Eidar Lindgren ställer frågan vem ska bestämma när det gäller strandnära byggande i städer – kommunen, länsstyrelsen eller domstolen?

Thomas Kalbro belyser om lagsystemet kan förbättras för att uppnå en rimligare avvägning mellan lämplig markanvändning och enskilda intressen.

Anders Dahlsjö behandlar, utifrån analys av ett antal rättsfall, tillämpningen av proportionalitetsprincipen inom fastighetsbildningslagstiftningen.

Leif Norell diskuterar intresseavvägning vid bildande av stora bostadsfastigheter på landsbygden – bör tillämpningen bli flexiblare inom strandskyddsområden?

En central fråga är om EU-rättens och egendomsskyddets proportionalitetsprincip har fått ett tillräckligt genomslag inom fastighetsrätten. Ett avslutande kapitel innehåller intressanta slutsatser. Det framförs förslag på såväl relevanta lagändringar som behov av en ändrad rättstillämpning.