Bläddra

Introduktion till metaanalys och systematiska översikter

Kategorier: Forskning och informationshantering Psykologi Psykologisk metod Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap

Introduktion till metaanalys och systematiska översikter

Kategorier: Forskning och informationshantering Psykologi Psykologisk metod Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Givet den mängd forskning som produceras årligen har behovet av ordentliga genomgångar av forskningslitteratur aldrig varit större. Systematiska litteratur­översikter och metaanalyser är värdefulla verktyg för att kunna summera forskningen inom ett område på ett tillförlitligt sätt. Under de senaste 10 till 15 åren har antalet systematiska litteraturöversikter ökat markant inom medicinsk och psykologisk behandlingsforskning. Introduktion till metaanalys och systematiska översikter beskriver på ett enkelt sätt de mest vanligt förekommande metoderna inom området. Målsättningen med boken är att läsaren ska få tillämpbara kunskaper för att på egen hand kunna göra en systematisk litteraturöversikt med metaanalys och dessutom få kunskap om metodernas möjligheter och begränsningar. Praktisk vägledning med konkreta exempel och tillämpningar ges avseende forskningsprocessens samtliga faser – från val av frågeställning till urval, sökstrategier, databearbetning, statistiska analyser och slutsatser. Statistiska metoder för att beräkna effektstorlekar, kombinera och jämföra effekt­storlekar från oberoende studier och för att genomföra analyser för att hantera felkällor beskrivs i boken. Boken behandlar även metaanalysens historiska bakgrund och dess framtid. Introduktion till metaanalys och systematiska översikter vänder sig främst till studenter men också till forskare och praktiker inom psykologi och medicin med intresse för behandlingsforskning.